.

Środa 22 lutego 2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Specjalisty w Wydziale Księgowości Budżetowej

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko

pracy  Specjalisty w Wydziale Księgowości Budżetowej

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe,
b) staż pracy -
c) znajomość pakietów MS Office, przeglądarek internetowych, aplikacji finansowo-księgowych,
d) znajomość przepisów : ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, o podatku VAT, o samorządzie gminnym ,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) obywatelstwo polskie, krajów Unii Europejskiej lub innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymagania pożądane:
a) wyższe o profilu ekonomicznym,
b) lub wyższe inne i 3-letni staż pracy w księgowości,

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) księgowanie i uzgadnianie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
b) księgowanie i uzgadnianie wpłat partycypacyjnych zgodnie z zawartymi porozumieniami,
c) windykacja opłat.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia
o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, kopie świadectw pracy, uprawnienia itp. ,
f) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.


5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w terminie do dnia 2 czerwca 2010 r. . (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Bogdan Temoszczuk

I Zastępca Burmistrza 

Wytworzył(a): Maria Patocka
Opublikował(a): Ewelina Seroczyńska
Data publikacji: 2010-05-19
Data aktualizacji: 2010-07-13
 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.