.

Środa 22 lutego 2017

Odpis aktu stanu cywilnego już sporządzonego USC/06/01

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu - Alfreda Stachyra
Z-ca Kierownika - Grażyna Giereło
Z-ca Kierownika – Teresa Stachyra-Kopeć
Ratusz, Pl. Piłsudskiego 1
Parter,
Telefon 22 70 17 699, fax. 22 70 17 698
e-mail: usc@piaseczno.eu

2. Wymagane dokumenty

- Wniosek w którym należy podać rodzaj żądanego dokumentu, datę i miejsce zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu
- Dowód wniesienia opłaty
-Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika

3. Opłaty

* odpis skrócony aktu – 22 zł.;
* odpis zupełny aktu – 33 zł.;
Opłata skarbowa uiszczona najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołączone do wniosku.
Opłatę skarbową można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy właściwego urzędu (również w przypadku opłaty dokonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) bądź bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na stronie internetowej Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu zakładka Urząd Miasta, znajduje się numer rachunku bankowego.

4. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie od dokonania wymaganych wpisów w rejestrze stanu cywilnego.
Korespondencyjnie na adres URZĄD STANU CYWILNEGO, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno – niezwłocznie od dokonania wpisów w rejestrze stanu cywilnego.
Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty należnej opłaty skarbowej za odpis aktu.

5. Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej wydanie odpisu, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piasecznie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 06.07.2002 r. nr 101, poz. 926)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pózn. zm)

 

7. Uwagi

Dokument wydaje się osobie, której akt dotyczy, jej wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu, na wniosek sądu lub innych organów. Innym osobom za okazaniem pełnomocnictwa osoby uprawnionej do otrzymania danego dokumentu oraz które wykażą interes prawny. Interes prawny ma miejsce, np. gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazania potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego, względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się także zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonym terminie ślubu. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego - 24 zł. (26 zł. – za inne zaświadczenia). Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na który służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

8. Wniosek o wydanie odpisu aktu już sporządzonego

Urząd jest czynny:
poniedziałek
w godzinach 8.00-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek
w godzinach 8.00-16.00


Wytworzył(a): Alfreda Stachyra
Data wytworzenia: 2015-06-08
Opublikował(a): Tomasz Pawlak
Data publikacji: 2009-11-23
Data aktualizacji: 2016-03-01
 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.