.

Środa 22 lutego 2017

Rewitalizacja rejonu dworca PKP w Piasecznie

Zdewastowany budynek dworca PKP w Piasecznie, zaniedbana, postrzegana jako niebezpieczna przestrzeń publiczna wokół budynku, w ocenie mieszkańców budynek dworca jest negatywną wizytówką miasta – antyreklamą, brak odpowiedniej infrastruktury na placu dworcowym utrudnia sprawną organizację ruchu oraz stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla pasażerów, brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych przy wzrastającej liczbie pasażerów korzystających z usług Kolei Mazowieckich.

Cel:

1. Rewitalizacja Dworca PKP w Piasecznie.
2. Przygotowanie infrastruktury węzła przesiadkowego zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców: remont nawierzchni placu dworcowego, pętli autobusowej, budowa dodatkowych miejsc parkingowych.

Działania:

1. Przejęcie budynku oraz gruntu. Z uwagi na stan własnościowy gruntów PKP nie ma obecnie możliwości prowadzenia negocjacji na temat nieodpłatnego przekazania gminie budynku oraz gruntu pod placem dworcowym oraz ul. Towarową. W tej sytuacji w celu przejęcia przez miasto dworca PKP proponuje się podpisanie dwóch umów dzierżawy z PKP SA. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, przy czym podpisanie umów nie oznacza przerwania działań zmierzających do przejęcia w przyszłości wskazanych gruntów na własność gminy. Przygotowano dwa projekty umów:

a. umowy dzierżawy budynku dworca warz z terenem pod budynkiem (ok.2500 m2) ograniczonego od wschodu granicą opracowania projektu przebudowy ul. Towarowej, od zachodu linią rozgraniczającą torów kolejowych PLK PKP, od północy terenem przeznaczonym na parking Kolei Mazowieckich, od południa linią poprowadzoną po krawędzi budynku mieszkalnego będącego w zarządzie PKP zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
b. umowy dzierżawy gruntu pod placem dworcowym oraz ul. Towarową. (ok.16 000 m2) w granicach niezbędnych do realizacji inwestycji zgodnie koncepcją stanowiącą załącznik graficzny nr 2.

2. Remont budynku dworca PKP w Piasecznie.
Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 08.09.2008r. przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wykazała, że w/w obiekt budowlany jest w dobrym stanie technicznym, wymaga jednak przeprowadzenia remontu polegającego w szczególności na:
- wykonaniu elewacji zewnętrznej,
- wymiana obróbek blacharskich,
- remont przewodów kominowych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- malowanie poszczególnych pomieszczeń (niektóre pomieszczenia są po remoncie).
Dokładny przegląd techniczny poszczególnych pomieszczeń wykaże jakie prace należy wykonać, aby doprowadzić budynek do należytego stanu technicznego i estetycznego.
Brak dokumentacji technicznej obiektu.

3. Wprowadzenie do budynku dworca nowych funkcji. Obecnie w budynku dworca znajdują się trzy pomieszczenia techniczne spółek PKP (zgodnie z umową pozostaną w budynku nieodpłatnie). Wstępnie w ramach wolnych powierzchni planuje się uruchomienie w budynku następujących projektów: Inkubator Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przyjętych przez Radę Miejską w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Piaseczna.

4. Opracowanie projektu oraz budowa ul. Towarowej wraz parkingami na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej oraz ul. Saperów na odc. Od ul. Towarowej do ul. Dworcowej. Inwestycja prowadzona przez wydział inwestycji urzędu miasta i gminy w ramach zadania wskazanego w pozycji 10 wykazu inwestycji wieloletnich w latach 2009-2011 stanowiącego załącznik nr 7a do uchwały nr 876/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2009 r. Skoordynowanie projektu z inwestycją Kolei Mazowieckich (parking szerzony na 50 miejsc postojowych).

Realizacja projektu: budowa parkingu na 219 miejsc parkingowych na placu dworcowym oraz ul. Towarowej.

1. Spółka Koleje Mazowieckie przygotowała dokumentację na budowę strzeżonego parkingu na 50 miejsc parkingowych w systemie P&R.. Obecnie przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wybrany jest wykonawca inwestycji. Gmina Piaseczno wystąpiła do władz spółki z prośbą o określenie terminu realizacji inwestycji.

2. 30.12.2009 – zakończenie negocjacji i podpisanie przez burmistrza miasta i gminy umowy dzierżawy z PKP S.A. terenu placu dworcowego oraz ul. Towarowej w celu przeprowadzenia inwestycji razem 16 000 m kw.

3. 12.07.2010 r. – opracowano dokumentację projektową przebudowy i uzyskano uzgodnienia wszystkich spółek i instytucji zależnych od PKP S.A. oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, wysłano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (planowana data otrzymania decyzji 30.09.2010 r.)Kolejnych etapem jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
 

Realizacja projektu: modernizacja budynku dworca PKP

1. Przygotowano projekty umów dzierżawy pomiędzy PKP a gminą Piaseczno.
2. Na sesji w dn. 18.04.2009 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie umów i zarezerwowała środki na realizację umów w roku 2009 r.
3. Trwa przygotowanie załączników do umów. Planowany termin podpisania umów do 30.04.2009 r.
4. W dniu 20.04.2009 gmina Piaseczno podpisała z PKP umowę dzierżawy budynku dworca wraz z częścią gruntu o powierzchni 2 500 m kw. Przekazanie budynku do końca maja 2009 r. W trakcie negocjacji okazało się, że budynek dworca nie posiada dokumentacji technicznej.
5. W czerwcu na terenie dworca wprowadzono dwuzmianowe (6.00-22.00) dyżury dozorców odpowiedzialnych za utrzymanie porządku. Stała obecność obsługi dworca powinna również podnieść poczucie bezpieczeństwa użytkowników. Zlecono dokonanie inwentaryzacji budynku dworca.
6. Koleje Mazowieckie sp. z o.o. przygotowały dokumentację na budowę strzeżonego parkingu na 50 miejsc parkingowych. Obecnie przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wybrany jest wykonawca inwestycji. Według wcześniejszych zapowiedzi spółki wykonanie inwestycji zaplanowano do 31.12.2009 r. Gmina Piaseczno wystąpiła z prośbą o informację kiedy rozpoczną się prace budowlane.
7. We wrześniu 2009 r na podstawie wykonanej inwentaryzacji burmistrz miasta i gminy zlecił przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej do przeprowadzenia remontu budynku.
6. 02.02.2010 – przygotowano kompletną dokumentację projektową remontu budynku dworca.
7. 02.04.2010 r. – Przygotowano koncepcję zagospodarowania otoczenia dworca PKP w Piasecznie.
8. 23.04.2010 r. - uzyskano uzgodnienie prac remontowych z właścicielem budynku – PKP S.A.
9. 18.08.2010 r. - uzyskano zaświadczenie Wojewody Mazowieckiego o przyjęciu zgłoszenia remontu budynku dworca.
10. 01.09.2010 - rozpoczęto przygotowania do przetargu na remont dworca w ramach kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy.

Koncepcja remontu dworca PKP w Piasecznie

Warianty zagospodarowania terenu wokół dworca:
wariant I
Wariant II


Opracował: D.Putkiewicz, putkiewicz@piaseczno.eu
 

 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.