Informacja dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Piaseczno.

127

Od 9 sierpnia 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), będą obowiązywać zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r., do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia uprawniają przedsiębiorców, również do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.
Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, od 9 sierpnia 2022 r. musi pisemnie zgłosić do tutejszego Wydziału Gospodarki Odpadami zamiar prowadzenia takiej działalności z załączonym dokumentem potwierdzającym gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Informacja dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Piaseczno.