Konkursy w Zalesiu Górnym

969

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno filia w Zalesiu Górnym oraz Biblioteka w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy zaprasza do udziału w konkursach związanych z 100 odzyskania niepodległości.
Prace należy składać do 9 maja 2018 w filii w Zalesiu Górnym ul. Białej Brzozy 3 lub w bibliotece szkolnej ul. Sarenki 20 w Zalesiu Górnym.
Tematy konkursów:

„Projekt pocztówki z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości”
„Projekt znaczka pocztowego z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości”
„List do… z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości”

Regulaminy konkursów
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci
„Projekt pocztówki z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości” lub „Projekt znaczka pocztowego z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości”
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w konkursie organizowanym przez Organizatora.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno filia w Zalesiu Górnym z siedzibą przy ul. Białej Brzozy 3 oraz Biblioteka w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.
Konkurs trwać będzie do 9.05.2018 r.
Prace należy składać w Bibliotece Publicznej w Zalesiu Górnym ul. Białej Brzozy 3 lub w Bibliotece Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy ul. Sarenki 20 w Zalesiu Górnym
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 13.05.2018 r. na  pikniku rodzinnym w Zalesiu Górnym przy ul. Białej Brzozy 3.
Temat prac konkursowych „Projekt pocztówki z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości” lub „Projekt znaczka pocztowego  okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości”

Cele:

rozwijanie ekspresji artystycznej
popularyzacja wiedzy i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie historii Państwa Polskiego;
motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania pasji historycznych i plastycznych;
budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia dumy z historycznych dokonań naszych przodków; budowanie wśród dzieci i młodzieży przywiązania do tradycji i historii własnego kraju;
prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej; promocja szczególnie odkrywanie młodych talentów;

Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży –mieszkańców Zalesia Górnego i okolic.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej tematycznie związanej 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Technika prac: dowolna
Format prac plastycznych A4 lub A5

Każdy uczestnik konkursu opisuje pracę, podając: imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły.
Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Każdy Uczestnik może wraz ze zgłoszeniem konkursowym złożyć jedną pracę konkursową. W przypadku większej liczby prac konkursowych niż przewiduje regulamin, organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia tylko tych prac, które zostały złożone w pierwszej kolejności. Organizator nie zwraca prac konkursowych Uczestnikom.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatorów.
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na to, że praca zostanie zaprezentowana na pokonkursowej wystawie podczas podsumowania konkursu i wręczenia nagród.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora.
Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej prasie oraz szkole,  na stronie internetowej oraz facebooku biblioteki.
Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac konkursowych oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej http://www.biblioteka-piaseczno.pl/wordpress/, na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/, http://www.spzalesiegorne.pl/
Dane osobowe pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu.

Kryteria oceny prac:

Zgodność z tematyką
Samodzielne wykonania
Walory estetyczne prac
Oryginalność
Kreatywność

Wyniki konkursu i nagrody

Komisja konkursowa powołana przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach  internetowych: Biblioteki Miasta i Gminy Piaseczno,  Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu górnym i Facebooku Biblioteki.

Postanowienia końcowe:

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 
Regulamin konkursu literackiego „List do … z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości”

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w konkursie organizowanym przez Organizatora.
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno filia w Zalesiu Górnym z siedzibą przy ul. Białej Brzozy 3 oraz Biblioteka w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.
Konkurs trwać będzie do 9.05.2018 r.
Prace należy składać w Bibliotece Publicznej w Zalesiu Górnym ul. Białej Brzozy 3 lub w Bibliotece Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy ul. Sarenki 20 w Zalesiu Górnym.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 13.05.2018 r. na  pikniku rodzinnym w Zalesiu Górnym przy ul. Białej Brzozy 3.

Cele Konkursu:

Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

Popularyzacja wiedzy i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie

historii Państwa Polskiego.

Budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia dumy z historycznych dokonań

naszych przodków;

Motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania pasji historycznych;
Budowanie wśród dzieci i młodzieży przywiązania do tradycji i historii własnego kraju;
Prezentacja i popularyzacja twórczości literackiej;

Kryteria oceniania:

twórczy charakter utworu,
poprawność stylistyczna i językowa,
poziom literacki pracy,
samodzielność i oryginalność,
ogólna estetyka pracy.

Zasady uczestnictwa w Konkursie:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży –mieszkańców Zalesia Górnego i okolic.
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać list do … z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
List zgłoszony do Konkursu może być rękopisem lub wydrukiem z komputera. Rękopis powinien być czytelny.
Każdy uczestnik konkursu opisuje pracę, podając: imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły.
Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Każdy Uczestnik może wraz ze zgłoszeniem konkursowym złożyć jedną pracę konkursową. W przypadku większej liczby prac konkursowych niż przewiduje regulamin, organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia tylko tych prac, które zostały złożone w pierwszej kolejności. Organizator nie zwraca prac konkursowych Uczestnikom.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatorów.
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na to, że praca zostanie zaprezentowana na pokonkursowej wystawie podczas podsumowania konkursu i wręczenia nagród.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora.
Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej prasie oraz szkole, na stronie internetowej oraz facebooku biblioteki.
Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac konkursowych oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej http://www.biblioteka-piaseczno.pl/wordpress/, na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/, http://www.spzalesiegorne.pl/
Dane osobowe pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach Promujących Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno oraz Szkołę Podstawową im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym bez uiszczania honorarium autorskiego.

Wyniki konkursu i nagrody

Komisja konkursowa powołana przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach  internetowych: Biblioteki Miasta i Gminy Piaseczno,  Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu górnym i Facebooku Biblioteki.

Postanowienia końcowe:

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 
 

Źródło: Biblioteka Publiczna : Konkursy w Zalesiu Górnym