Konsultacje społeczne dla mieszkańców w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami

1241

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa (III piętro, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00).

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 26 listopada do 27 grudnia 2019 r.:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: halas@mazovia.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Informuje się, że w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie (ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów) oraz w dniu 3 grudnia 2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu (ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom) oraz w dniu 9 grudnia 2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w warszawie (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa) odbędą się spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami gmin oraz powiatów znajdujących się w zasięgu działania programu w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.

Obwieszczenie