Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb)

2628

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno uprzejmie informuje, że Straż Miejska prowadzi kontrolę w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości poproszeni zostaną o okazanie umowy oraz dowody potwierdzające opłatę za wywóz nieczystości ciekłych. Kontrolą zostaną objęte wszystkie nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Piaseczno niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Powyższa kontrola spowodowana jest licznymi skargami na wylewanie nieczystości ciekłych w miejscach niedozwolonych. Prawidłowe zasady zagospodarowania nieczystości ciekłych określa ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) – art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a , 3b i art. 6 ust 1 oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno (załącznik do Uchwały nr 344/XIV/2015 Rady Miejskie w Piaseczni z dnia 18 listopada 2015 r.) – § 18.
Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno dostępny jest na stronie internetowej: odpady.piaseczno.eu/wykaz-firm-odbierajacych-nieczystosci-ciekle/.
Kontrola przeprowadzana jest na podstawie art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Proszę mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów.
Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb)