STYPENDIA SPORTOWE 2021

382

Działając zgodnie z Uchwałą nr 32/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.12.2018r. uprzejmie informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w 2020 roku.
Wnioski należy składać w sekretariacie siedziby głównej GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 do 31.12. 2020r. do godz. 12.00. Wszelkie informacje dotyczące przyznawania stypendiów sportowych znajdują się w załącznikach. W przypadku pytań osoba do kontaktu Katarzyna Kondraciuk tel. 22 716-80-01 wew.11; 660-057-999.
Lista dokumentów niezbędnych do rozpatrzenie wniosku stypendialnego: 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wyniki sportowe. 2. Uzasadnienie wniosku. 3. Oświadczenie zawodnika / opiekuna prawnego. 4. Dane do zeznania podatkowego. 5. Oświadczenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osoby pobierającej stypendium sportowe. 6. Potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydanych przez właściwy związek sportowy. 7. Opinia stowarzyszenia o wywiązywaniu się zawodnika z obowiązków statutowych. 8. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza M i G Piaseczno o okolicznościach skutkujących pozbawienia stypendium. 9. Oświadczenie zawodnika o nie reprezentowaniu innego stowarzyszenia w tej samej dyscyplinie. 10. Program szkolenia stypendysty.
Ze sportowym pozdrowieniem, Komisja Stypendialna
Do pobrania uchwały: https://piaseczno.eu/stypendia-sportowe-na-rok-2021/

Źródło: GOSIR : STYPENDIA SPORTOWE 2021