Zespół Aspergera – warsztaty dla rodziców i specjalistów

388

Stowarzyszenie “Nie-Grzeczne dzieci” oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty w dniach 06.10.2017 oraz 10.11.2017 w godzinach 8-16 oraz poradnictwa i doradztwa obywatelskiego dla osób z otoczenia dzieci i młodzieży z ZA i HFA.

Tematy warsztatów szkoleniowych:

Rzeczywistość rodziców i ich dzieci z zaburzeniami rozwojowymi? Spektrum zaburzeń autystycznych czyli jedna grupa i indywidualne potrzeby. Co powinniśmy wiedzieć o odbiorcy, przygotowując programy pomocowe. Postawy w zaburzeniach rozwojowych czyli jak organizować grupy. Zaburzenia współwystępujące i wtórne – czy mają wpływ na program wsparcia i dlaczego?

Etapy rozwoju osób z zespołem Aspergera a terapia, nauczanie, rehabilitacja społeczna i zawodowa. Dokumentacja dziecka/dorosłego ze specjalnymi potrzebami: jakie dokumenty warto wyrabiać i w jakim celu? Diagnoza, orzeczenie, opinie i inne dokumenty przydatne w zdobyciu wsparcia osób z zaburzeniami rozwojowymi.

Otoczenie rodziny dziecka z ZA/HFA. Instytucje, społeczność, szkoła. środowisko domowe. Co może być realizowane w ramach systemu oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia etc. Inne formy pomocy – ngo, wolontariat, PFRON. Narzędzia, metody i formy pracy – planowanie organizacji otoczenia oraz programu rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z ZA. Wsparcie opiekunów.

Wszystko o dofinansowaniu – subwencja oświatowa, zasiłki, świadczenia, turnusy rehabilitacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze zakładanie organizacji pozarządowej, możliwości zdobycia dofinansowania, sprawozdawczość, ochrona danych osobowych, członkostwo a potencjał grup nieformalnych, aspekty prawne i księgowe funkcjonowania NGO, ABC pracy projektowej, wolontariat, sieciowanie oraz rozwijanie współpracy z jednostkami samorządowymi i wiele innych.

Duży nacisk położony będzie na naukę fundrisingu, w tym pozyskiwanie funduszy na realizację projektów z wykorzystaniem modelowych rozwiązań programów wspierania dzieci i dorosłych z ASD (szczególnie z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym) w różnego rodzaju partnerstwach, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego. Edukacja obywatelska będzie prowadzona metodami warsztatowo-szkoleniowymi oraz jako poradnictwo i doradztwo obywatelskie dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w 8 miejscowościach województwa mazowieckiego, w tym osób pełniących różne funkcje w otoczeniu dziecka lub dorosłego z zaburzeniami autystycznymi – od rodzica do urzędnika. Zajęcia będą trwały 2 dni i przewidują 20 godzin dydaktycznych warsztatów, części praktycznej i wprowadzającej części teoretycznej z wykorzystaniem multimediów.

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ e-mail: ewa.misztal@mgops.piaseczno.eu tel. 22 756 72 63 wew.110
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA