1,5 mln zł dla Gminy Piaseczno na “PARKUJ I JEDŹ”

4764
dofinansowanie dla gminy
foto archiwum Wydziału Informacji i Promocji Funduszy Europejskich MJWPU

Gmina Piaseczno podpisała umowę z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie budowy parkingu w systemie parkuj i jedź.

Projekt Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie obejmuje budowę parkingu P+R przy ul. Towarowej w Piasecznie oraz budowę ul. Towarowej na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Dworcowej, zlokalizowanej w rejonie dworca PKP. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 83 miejsc postojowych, w tym: 80 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), 3 miejsca dla samochodów elektrycznych, dodatkowo przewidziano 96 miejsc postojowych dla rowerów. W ramach projektu zrealizowana będzie infrastruktura towarzysząca. Projekt ma charakter całościowy i kompleksowy, a efektem jego realizacji jest stworzenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, w terminie do 30.06.2021. Pozyskana kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 1 536 457,52 zł.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego, zmiany preferencji komunikacyjnych na kolej, a tym samym do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do środowiska na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno, w zakresie poprawy zrównoważonej komunikacji ponadlokalnej. Planowana inwestycja będzie miała funkcjonalne połączenia ze ścieżkami rowerowymi realizowanymi w ramach projektów komplementarnych oraz z przystankami transportu publicznego: PKP, autobus, rower miejski. Projekt uwzględnia elementy wspólnego, jednolitego oznakowania P+R. Realizacja parkingu wpisuje się w realizację celów strategicznych kierunków rozwoju polityki parkingowej wskazanych w „Analizie możliwości rozwoju systemów parkingowych Parkuj i Jedź dla WOF do roku 2023″

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie  4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT