67,5 mln zł na Przedszkola

2754

Zapewnienie naszym najmłodszym mieszkańcom dostępu do wychowania przedszkolnego to jedno z najważniejszych zadań gminy oraz jedna z największych pozycji w budżecie piaseczyńskiego samorządu. W 2019 roku wydatki na wszystkie przedszkola wyniosły w Piasecznie 67,5 mln zł. 

W gminie Piaseczno mamy 3 rodzaje przedszkoli: publiczne gminne  prowadzone przez samorząd, publiczne prowadzone przez inny niż samorząd organ oraz przedszkola niepubliczne.

Utrzymanie 11 przedszkoli publicznych gminnych wyniosło w 2019 – 18 mln zł.
Na pozostałe przedszkola samorząd gminy Piaseczno przekazał podmiotom prowadzącym te przedszkola 45,5 mln zł. Pozostała kwota ok. 4 mln zł to dotacje dla punktów przedszkolnych oraz koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż gmina jest na naszym terenie blisko 50 i w 2019 roku uczęszczało do nich łącznie 3 407 dzieci. Największy beneficjent otrzymał  prawie 4,5 mln złotych dotacji w ciągu roku.

Zbiorcze zestawienie wysokości dotacji dla poszczególnych podmiotów w 2019 roku: plik online lub pobierz plik xlsx (12,7 KB)

dotacja-przedszkola-gmina-piaseczno-2019-rok (1)

Łącznie w gminie Piaseczno do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach i niepublicznych punktów przedszkolnych w 2019 roku uczęszczało 5206 dzieci.

Skąd pochodzą pieniądze na utrzymanie i dotacje dla  przedszkoli ?
Rząd przekazuje Samorządowi gminy Piaseczno około 5 mln zł rocznie na to zadanie. Pozostała kwota, 62,5 mln zł, pochodzi z budżetu samorządu czyli z  podatków, którzy płacą nasi mieszkańcy.

Przedszkola publiczne gminne – prowadzone i finansowane przez samorząd.
Mamy ich 11 w gminie. Rodzice ponoszą opłatę za posiłki oraz opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową czyli powyżej 5-tej godziny przebywania dziecka w przedszkolu.

Wykaz przedszkoli gminnych

Przedszkola publiczne prowadzone przez inny niż gmina organ czyli osoby fizyczne, fundacje, stowarzyszenia, spółki, finansowane z dotacji przekazywanej przez samorząd.
Mamy ich obecnie 16.  Na działalność tych przedszkoli gmina przekazuje  każdemu z nich co miesiąc pieniądze/środki finansowe zwane dotacją. Rodzice ponoszą opłatę za posiłki, zwykle większą niż w przedszkolu publicznym gminnym,  oraz opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową czyli powyżej 5-tej godziny przebywania dziecka w przedszkolu.

Gmina  przekazuje tym przedszkolom co miesiąc 100% podstawowej kwoty  dotacji na każde uczęszczające do przedszkola dziecko. W 2019 roku było to średnio 1 149,81 zł miesięcznie na każde dziecko.

Wykaz tych przedszkoli

Przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, finansowane z dotacji przekazywanej przez samorząd oraz  z opłat które wnoszą rodzice.   
W przedszkolach niepublicznych rodzice ponoszą opłaty zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną, a dotacja przekazywana z budżetu gminy wynosi 75% kosztów utrzymania przedszkolaka w przedszkolu gminnym. W 2019 roku było to 862,36 zł miesięcznie na dziecko.

Wykaz tych przedszkoli

Co to jest dotacja i w jaki sposób wyliczana jest kwota dotacji dla przedszkola? W dużym uproszczeniu:  wyliczane są  koszty jakie gmina ponosi na utrzymanie przedszkolaka w przedszkolu gminnym, jest to tak zwana  podstawowa kwota dotacji, którą mnoży się przez liczbę dzieci uczęszczających do dotowanego przedszkola. Kwotę dotacji  obliczamy co roku  w styczniu i aktualizujemy 2- krotnie w ciągu roku, tj. w kwietniu/maju oraz październiku.

Schemat pokazuje jak finansowane są poszczególne rodzaje przedszkoli, co wyjaśnione jest w artykule
Schemat finansowania przedszkoli