Burmistrz Daniel Putkiewicz otrzymał absolutorium i wotum zaufania

859
Absolutorium burmistrza. Na zdjęciu 7 osób, burmistrz trzyma bukiet i przemawia do mikrofonu..
Burmistrz otrzymał absolutorium i wotum zaufania / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Rada Miejska w Piasecznie podczas sesji w dniu 19 czerwca 2024 r. podjęła decyzję o udzieleniu burmistrzowi Danielowi Putkiewiczowi absolutorium oraz wotum zaufania.

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca maja każdego roku Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno jest zobowiązany do przedstawienia radnym oraz mieszkańcom Raportu o stanie gminy za rok ubiegły. Dokument ten prezentuje informacje o stanie finansów jednostki samorządu oraz działaniach podejmowanych przez Gminę oraz jej jednostki organizacyjne w ciągu całego roku. Na podstawie tego dokumentu radni podejmują uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi. Podczas sesji absolutoryjnej prezentowane jest również sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni, w oparciu o które z kolei Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium.

Podczas sesji w dniu 19 czerwca 2024 r. burmistrz Daniel Putkiewicz przedstawił krótko informacje o budżecie gminy, wydatkach na oświatę, transport publiczny oraz najważniejszych inwestycjach realizowanych przez samorząd w roku 2023. Wspomniał również o ważnych inwestycjach związanych z modernizacją zabytkowych budynków oraz przygotowaniami do otwarcia Muzeum Piaseczna. Podziękował Radzie Miejskiej za podejmowane uchwały i dobrą współpracę a urzędnikom za realizowanie zadań. Rada Miejska większością 19 głosów za przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Danielowi Putkiewiczowi.

Skarbnik Gminy Agnieszka Kowalska przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wykonania budżetu gminy za rok 2023. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała również Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej rekomendując radnym udzielenie burmistrzowi absolutorium. Rada Miejska w Piasecznie 19 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się udzieliła burmistrzowi Danielowi Putkiewiczowi również absolutorium.

– Dziękuję Państwu za zaufanie i udzielenie mi absolutorium – zwrócił się do radnych burmistrz. – To nie tylko moja zasługa, ale wszystkich współpracowników. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, kierownictwu gminy, w tym moim zastępcom, jednostkom organizacyjnym i spółkom, bo to praca wszystkich tych osób decyduje o tym, co udaje nam się realizować w poszczególnych latach.

19.06.2024