Czujniki smogu na próbę

6704
czujnik

Ze względu na alerty smogowe gmina Piaseczno zamontowała na trzymiesięczny okres próbny pięć czujników wykrywających pył w powietrzu.

Autonomiczne stacje do analizy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i PM1,0 zostały umieszczone na obiektach położonych w następujących lokalizacjach: przy szkołach przy ul. Orężnej, ul. Szkolnej, ul. Świętojańskiej i al. Kasztanów oraz przy oczyszczalni ścieków w Piasecznie. Stacja bazowa umiejscowiona jest na budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 5. Lokalizacje czujników zostały wybrane w taki sposób, aby reprezentowane były różne typy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa wielorodzinna ze znacznym udziałem zieleni wysokiej (ul. Szkolna), intensywna zabudowa jednorodzinna z niewielkim udziałem zieleni, głównie niskiej (ul. Orężna), intensywna zabudowa jednorodzinna ze średnim udziałem zieleni wysokiej (ul. Świętojańska), ekstensywna zabudowa jednorodzinna z bardzo wysokim udziałem zieleni wysokiej (al. Kasztanów), a także tereny produkcji, składów itp. (oczyszczalnia ścieków).
Czujniki badają stężenie pyłu metodą optyczną (Laser Optical Particle Counter), dane przekazują za pomocą Wi-Fi do aplikacji, która na ich podstawie, uwzględniając też inne wartości (np. temperaturę, wilgotność czy kierunek wiatru), przygotowuje indeks jakości powietrza. Wyniki pomiarów prezentowane są przystępnej formie (wykresy, tabele, mapa z punktami pomiarowymi, mapy obszarowe). Stosowanie czujników umożliwia tworzenie map zanieczyszczeń, większą dokładność w typowaniu „trucicieli” i monitorowanie problemu zanieczyszczenia powietrza. Uzyskiwane wyniki mogą być ważnym źródłem informacji dla osób decydujących o lokalizacji inwestycji budowlanych, a także wskazywać rejony miasta, w których należałoby zachęcać mieszkańców do wymiany systemów grzewczych (i wspierać ich w tym) oraz zintensyfikować prowadzenie kontroli przez straż miejską w zakresie spalania odpadów. Przez pierwsze 2, 3 tygodnie funkcjonowania systemu wyniki będą dostępne tylko dla wybranych pracowników Urzędu Miasta. W ww. czasie czujniki będą kalibrowane, tak aby odpowiadały normom, sprawdzane będą również funkcjonalności systemu oraz będą usuwane ewentualne awarie, które są nieuniknione w okresie „rozruchu” systemu. Po około 2, 3 tygodniach wyniki będą dostępne dla wszystkich mieszkańców.
Oblicza się, że rocznie około 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza, a jednymi z najbardziej uporczywych substancji zanieczyszczających, będących składnikiem tzw. niskiej emisji, są pyły. Im mniejszy rozmiar cząsteczek pyłu, tym większa szkodliwość i niebezpieczeństwo dla zdrowia, szczególnie osób starszych i dzieci. Pyły wydzielają się w trakcie spalania drewna, palenia śmieci, pracy niesprawnych pieców, są obecne w spalinach samochodowych. Odpowiadają za przewlekłe choroby nie tylko układu oddechowego. Powodują podrażnienia naskórka i śluzówki, a także pylicę, nowotwory płuc, astmę czy POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc).
System zainstalowany na terenie miasta działa bezprzewodowo także w oparciu o licencjonowane zakresy częstotliwości, dając praktycznie nieograniczony zasięg i możliwości rozbudowy. System będzie pracował na terenie gminy na razie przez 3 miesiące, a jeżeli się sprawdzi, planowana jest kontynuacja jego działania oraz zwiększenie zarówno liczby czujników, jak i obszaru, na którym będą one zlokalizowane, tak by objęte pomiarami było nie tylko miasto Piaseczno, ale także intensywnie zurbanizowane tereny wsi (np. Józefosław czy Julianów).