Zawiadomienie o kotroli

1843
PWIK Piaseczno

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy uchwały nr 643/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 26.09.2012 r. informuję, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Piaseczna kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Kontrole będą miały na celu zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, co jest niezbędne do spełnienia art. 5 ust. 1 pkt 2 (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Kontrole przeprowadzą uprawnieni do kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej z Piaseczna. W trakcie kontroli właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i o sankcjach grożących za niewykonanie tego obowiązku. Sprawdzany będzie faktyczny sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz umowy i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą parametry określone w przepisach odrębnych.

Informujemy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy wydanego upoważnienia przez Radę Miejską w Piasecznie – uchwała nr 643/XXV/2012 z dn. 26.09.2012 r. wyda decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlegać będzie egzekucji administracyjnej o dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykona tego obowiązku podlegać będzie karze grzywny do 50 000,00 zł.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Miasta i Gminy Piaseczno Przedsiębiorstwo przygotowało akcję promocyjną „Promocji za 0 zł” na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W której Spółka pokrywa koszty związane z opracowaniem warunków technicznych i wykonaniem projektu przyłącza kanalizacyjnego. Właściciel nieruchomości może również wystąpić z wnioskiem o rozłożenie płatności na nieoprocentowane raty.

Szczegóły regulaminu Promocji „Promocji za 0 zł” dostępne na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub/i w Siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie bądź z Działem Inwestycji Spółki pod nr telefonu 22-701-54-25, 22-701-54-03”.