Dodatek osłonowy - informacje i wzory dokumentów. Na grafice info o dodatku osłonowym, w tle domki, grafika z domkiem i żarówką.

Od 4 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:
– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku:
400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
850 zł. w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych
1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych składających się co najmniej z 6 osób.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie,
Świętojańska 5A
05-500 Piaseczno
tel.: 22 750 33 08, 22 756 72 63
mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu lub anna.kochan@mgops.piaseczno.eu

Pliki do pobrania
Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (.pdf, 157 KB)
Wzór wniosku o dodatek osłonowy (.docx, 73,5 KB)
– Dodatek osłonowy – pytania i odpowiedzi” (.docx, 462 KB)