Dofinansowanie infrastruktury ogrodów działkowych

1582
Dotacja na infrastrukturę ogrodów działkowych w gminie Piaseczno
Dotacja na infrastrukturę ogrodów działkowych w gminie Piaseczno, foto: Pixabay

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy obejmującej dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych.

Kto może się ubiegać?

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych o dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy i otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy.

Na co dotacja?

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do ROD

Termin realizacji zadania

Ustala się termin wykonania zadania po podpisaniu umowy nie dłuższy niż do dnia 15.10.2021 r.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek w godzinach pracy urzędu do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem „dotyczy dofinansowania infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w terminie od dnia 23.03.2021 r. do dnia 09.04.2021 r. w przypadku wniosków złożonych drogą pocztową decyduje termin wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania wnioskodawca sporządza na formularzu określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 237/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Piaseczno dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Piaseczno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 7890).
Do wniosku należy dołączyć:
1) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, jeśli planowane prace wymagają takiego
postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane,
2) projekt ( jeśli jest wymagany),
3) oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku,
4) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy,
5) dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością,
6) oświadczenie o możliwości lub braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku złożenia większej ilości wniosków w kwocie przekraczającej limit finansowy zarezerwowany w danym roku w budżecie Gminy o wyborze zadań będą decydowały następujące kryteria.
1) Kryterium wkładu własnego ROD-u: min. 5000 zł – 0 pkt, min. 10000 zł – 5 pkt
2) Kryterium dostępności zadania dla użytkowników ROD: dostępne dla ograniczonej liczby osób – 0 pkt, dostępne dla wszystkich osób – 5 pkt
3) Kryterium rodzaju zadania: zadania związane z ochroną środowiska 5 pkt, pozostałe zadania 0 pkt
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów o realizacji danego zadania decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
W pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Uchwały Nr 237/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r.. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Piaseczno dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Piaseczno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 7890).