Dom “Zośki” w rękach gminy

3859
Dom Zośki w Zalesiu Dolnym - zdjęcie z lipca 2023 roku
foto Marcin Borkowski

26 października 2017 r. podpisany został akt notarialny, na mocy którego gmina Piaseczno stała się właścicielem Domu “Zośki”.

Należąca ongiś do rodziny Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, obecnie niszczejąca i zaniedbana, nieruchomość położona w Zalesiu Dolnym przy ul. Królowej Jadwigi 11 została wykupiona od prywatnego właściciela za kwotę 750 tys. zł.

Mimo początkowych ustaleń z Chorągwią Stołeczną o wspólnym zakupie, ostatecznie zadecydowano, że gmina nabędzie nieruchomość samodzielnie. Uprości to wszelkie dalsze działania, takie jak remont obiektu, pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel a także późniejsze zarządzanie nim. Nie oznacza to jednak, że harcerze zostali odsunięci od tematu. Przeciwnie – to oni mają być w przyszłości głównym użytkownikiem tego –  tak bardzo związanego z historią harcerstwa i Szarych Szeregów – obiektu.

Natychmiast po zakupie budynek został ubezpieczony i wstępnie zabezpieczony przed dalszą degradacją. Zainstalowany został alarm i monitoring, zabezpieczono wszystkie instalacje wewnętrzne, wyznaczono zagrażające budynkowi suche drzewa do wycinki (którą musi teraz zatwierdzić konserwator zabytków). Planowane jest też doraźne zabezpieczenie nieszczelnego dachu plandeką. Następnych ruchem będzie zlecenie ekspertyzy, która określi stan techniczny budynku i będzie podstawą dalszych działań remontowych.

Równolegle przystąpiono  do działań długofalowych. Na ostatniej sesji otwarty został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Obecnie obowiązują tu zapisy o zabudowie mieszkaniowej, które są nieadekwatne do przyszłego przeznaczenia tego obiektu. Choć nie ma jeszcze wypracowanych szczegółowych wytycznych co do funkcji jakie będzie pełnił Dom Zośki po remoncie, to jednak wiadomo, że będą to cele kulturalno-oświatowo-muzealne. I takie też zapisy muszą się znaleźć w nowym planie miejscowym.

Co do szczegółowego programu funkcjonalno–użytkowego, to zostanie on wypracowany we współpracy z przyszłymi użytkownikami Domu “Zośki”, tj. Harcerzami, Centrum Kultury i Muzeum Regionalnym, a także wszystkimi organizacjami i osobami zaangażowanymi w ratowanie Domu Zośki, w tym oczywiście Fundacją Domu “Zośki”. Program ten, wraz z wynikami ekspertyzy technicznej, będzie stanowił dla projektanta podstawę do sporządzenia projektu, wg którego wykonany będzie remont budynku. Sporządzona ma być też koncepcja zagospodarowania całej nieruchomości, być może z obiektami towarzyszącymi.

Na projekt remontu zapisana została w budżecie gminy kwota 80 tys. zł. Co do kosztów samego remontu to zostaną one oszacowane na etapie projektu i następnie wprowadzone do budżetu. Niezależnie od tego, gmina jako pełnoprawny już właściciel nieruchomości, powróci do podjętych wcześniej przez burmistrza, bardzo obiecujących rozmów z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które dysponuje funduszami na tego rodzaju cele.

Magdalena Woźniak