Głosowanie na logo Gminy Piaseczno

Jeżeli chcesz zobaczyć więcej informacji o poszczególnych propozycjach logo, zachęcamy do zapoznania się z artykułem: “wybierz logo dla Piaseczna“.

Dziękujemy za oddany głos.
Głosowanie trwa do 21 września. Po zakończeniu głosowania, zostanie przeprowadzone liczenie głosów oddanych w tradycyjnym głosowaniu na formularzach papierowych.
Suma obu głosowań wyłoni logo wybrane przez mieszkańców. Laureata i zwycięską pracę poznamy 28 września.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie jest Gmina Piaseczno, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. (22) 7017595.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email temoszczuk@piaseczno.eu lub numerem telefonów (22) 7017550.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art.. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.