Grant z Europejskiego Instrumentu Miejskiego

4303

Gmina Piaseczno pozyskała grant w wysokości 60 tys. EURO w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego. To pierwszy, pilotażowy program, w którym tylko dwa projekty z Polski uzyskały dofinansowanie.

Europejski Instrument Miejski (EUCF) jest finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii.

Wniosek o dofinasowanie został złożony na sporządzenie Studium Wykonalności dla budowy kompleksu energetycznego w Piasecznie oraz stworzenie Koncepcji Inwestycyjnej. W ramach projektu planowana jest budowa ekologicznej elektrociepłowni i rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem nowych odbiorców. Celem przedsięwzięcia jest likwidacja palenisk na opał stały i likwidacja emisji zanieczyszczeń pyłem PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenem oraz zmniejszenie emisji CO2. Projekt wymaga wykonania szczegółowej analizy od strony techniczno-finansowej, prawnej oraz instytucjonalnej, której istotą jest krytyczna analiza wszystkich szczegółów operacyjnych wdrażania projektu. Taką rolę spełni studium wykonalności, w którym analizowane będą przepływy pieniężne w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji. Ponadto, studium będzie zawierać analizę prawną, środowiskową i społeczno-gospodarczą oraz analizę kosztów i korzyści społecznych. Studium wykonalności zawierać będzie harmonogram rzeczowo-finansowy, który w przejrzysty sposób zaprezentuje planowane przedsięwzięcie rozłożone w czasie. Pozwoli na ocenę, czy planowane przedsięwzięcie ma dobre podstawy do realizacji oraz czy spełni oczekiwania i potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców z Piaseczna. Opracowanie studium wykonalności pozwoli na wyznaczenie kierunków działania oraz wskaże czynności niezbędne do wykonania inwestycji. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022. Projekt nie wymaga wkładu własnego pieniężnego, 100 % to dofinansowanie (ok. 270 000,00 zł).

Wnioski oceniane były z uwzględnieniem kryteriów: wielkość inwestycji, oszczędność energii, struktura zarządzania, zaangażowanie interesariuszy, zgodność z celami EUCF. Aplikacja Gminy Piaseczno została oceniona jako spełniająca w wysokim stopniu wszystkie kryteria EUCF. W ramach programu dofinansowanie w Polsce uzyskało dwóch beneficjentów: Gmina Piaseczno i Gmina Sztum.

Projekt Europejski Instrument Miejski, dofinansowanie z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie Umowy o dotację nr 864212

Logo EUCFflaga UE