Informacja o terminie obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

723

Na podstawie art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje, że umowa na świadczenie usługi pn. „Odbiór odpadów komunalnych z wybranych nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Piaseczno wraz z ich transportem do stacji przeładunkowej” została zawarta na okres od dnia 14.02.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.
                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
                                                                             mgr Daniel Putkiewicz

Źródło: Gospodarka Odpadami : Informacja o terminie obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych