Innowacyjne zajęcia w trzech szkołach

4619

Projekt „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”, w którym Gmina Piaseczno jest partnerem, znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach projektu, w trzech piaseczyńskich placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, Szkole Podstawowej w Złotokłosie i Szkole Podstawowej w Jazgarzewie, planowane do realizacji są wybrane zajęcia dodatkowe z zakresu programowania, robotyki, matematyki, przedsiębiorczości, przyrody oraz Naukowe Show (pokazy z suchym lodem, ciekłym azotem) i półkolonie Szalony Naukowiec. Projekt zakłada zakup pomocy dydaktycznych, utworzenie jednej pracowni matematyczno – przyrodniczej i jednej międzyszkolnej pracowni wyposażonej w sprzęt TIK. Wkład własny Gminy Piaseczno jest bezgotówkowy, w postaci udostępnienia sal do zajęć. Dofinansowanie w ramach projektu na prowadzenie zajęć i zakup sprzętu to kwota 293 270,00 zł.

Projekt partnerski ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

pasek logotypu