Inwentaryzacja 50 historycznych pomników na cmentarzu parafialnym w Piasecznie

2091
Zabytkowe nagrobki w Piasecznie. Na zdjęciu reprezentanci TPP oraz burmistrz Daniel Putkiewicz.
foto Archiwum TPP

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna przeprowadziło inwentaryzację 50 historycznych pomników nagrobnych z cmentarza parafialnego w Piasecznie. To początek dłuższego procesu. 

Realizowany od ubiegłego roku przez Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna projekt inwentaryzacji nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościuszki w Piasecznie pozwoli na wpisanie nagrobków do Rejestru Zabytków Województwa Mazowieckiego.

– Projekt inwentaryzacji to kluczowy element wieloetapowego procesu zabezpieczania zabytkowych pomników nagrobnych na naszym cmentarzu – mówi prezes TPP Krzysztof Kasprzycki. – Ta profesjonalna dokumentacja jest na tyle ważna, że przekazaliśmy ją Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno Danielowi Putkiewiczowi oraz gospodarzowi cmentarza proboszczowi parafii św. Anny księdzu prałatowi Andrzejowi Krynickiemu.

Zabytkowe nagrobki w Piasecznie. na zdjęciu reprezentanci TPP i ksiądz Andrzej Krynicki.
foto Archiwum TPP

Dokumentacja trafiła również do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który dofinansował jego realizację.

– To bardzo cenna inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna. Troska o nasze historyczne dziedzictwo, zabytki i pamięć o mieszkańcach, którzy zapisali się na kartach historii naszego miasta, są bardzo ważne dla tworzenia tożsamości – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Gmina Piaseczno od lat wspiera renowację pomników na zabytkowym cmentarzu parafialnym i mam nadzieję, że dzięki projektowi TPP kolejne zabytkowe nagrobki będą miały szansę na renowację, również przy zewnętrznym wsparciu finansowym.

Przygotowane przez TPP dokumenty pozwolą na wpisanie do Rejestru Zabytków poszczególnych nagrobków i objęcie ich ochroną konserwatorska. Na razie taką ochroną objęty jest cmentarz parafialny w Piasecznie jako cały obiekt, ale każdy indywidualny pomnik podlega indywidualnej ocenie.

Dokumentacja (zgodnie z ustawą o ochronie zabytków) zawiera szczegóły m.in.: nazwa, materiał, technika, miejscowość, adres i miejsce przechowywania, przynależność administracyjna, właściciel i jego adres, forma ochrony, opracowanie karty ewidencyjnej, styl, czas powstania, autor, szkoła, warsztat, wymiary, liczba obiektów; fotografia, opis, znaki, sygnatury, napisy; historia, stan zachowania i najpilniejsze postulaty konserwatorskie, akta archiwalne, źródła ikonograficzne, adnotacje o inspekcjach, informacje o zmia­nach, uwagi. Dodatkowo zdjęcia pomników nagrobnych zostały wykonane w formie serii zdjęć szczegółowych detali rzeźbiarskich – minimum 1 zdjęcie ukazujące cały pomnik nagrobny oraz minimum 1 detal rzeźbiarski każdego ze wskazanych pomników nagrobnych dokumentujący ich stan zachowania w celu umożliwienia ich ewentualnego odtworzenia.

– Realizacja dokładnej inwentaryzacji w tak szerokim zakresie przez zaangażowanie urzędników z Warszawy kosztowałaby przynajmniej dwa razy więcej- zaznacza skarbnik TPP Jerzy Mościcki. To dzięki pracy lokalnej organizacji pozarządowej, pracy wolontariuszy, koszty detalicznego projektu są mniejsze a dzięki temu objęto nim większą liczbę pomników – podkreśla Mościcki.

– Przygotowano usystematyzowane karty ewidencyjne 50 zabytków ruchomych zgodnie z wytycznymi z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Treść kart w czasie prac w 2021 roku została uzgodniona z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – mówi pomysłodawca i koordynator projektu naukowo-badawczego, członek zarządu TPP Piotr Kalbarczyk. – Należy nadmienić, że w ramach inwentaryzacji, w dniu 11 września 2021 roku wolontariusze TPP uprzątnęli i oczyścili ze śmieci 50 pomników nagrobnych. W tej akcji społecznej wzięło udział jedenaście osób.

Szczegóły opracowania zostaną przedstawione i omówione na spotkaniu członków TPP 9 czerwca 2022 roku w CEM ul. Jana Pawła II godz. 18.00

– Mamy szczerą nadzieję, że przekazane karty ewidencyjne 50 zabytkowych pomników będą pomocne dla parafii oraz historyków zainteresowanych w podtrzymywaniu lokalnego dziedzictwa Gminy Piaseczno dla kolejnych pokoleń mieszkańców – mówi Piotr Kalbarczyk. – To nie koniec – staramy się we współpracy z MWKZ przeprowadzić kolejne prace inwentaryzacyjne.