Ilustracja. Kolejny milion dofinansowania na projekty edukacyjne dla Gminy Piaseczno
Foto: pl.freepik.com

Projekty Gminy Piaseczno „Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno – wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie” oraz „Szkoła możliwości w Głoskowie – zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie” znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

W ramach projektów w trzech piaseczyńskich placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie oraz Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie, zaplanowane są zajęcia umożliwiające podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem projektów jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez ponad 500 uczniów z wymienionych szkół podstawowych. W ramach projektów realizowany będzie program wsparcia obejmujący dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pikniki naukowe, koła naukowe, zajęcia pokazowe dla uczniów z innych szkół.

Projekty zakładają również zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie pracowni przyrodniczych oraz zakup do szkół sprzętu TIK.

Wkład własny Gminy Piaseczno jest niefinansowy w postaci udostępnienia sal na zajęcia.

Dofinansowanie w ramach projektów wynosi odpowiednio:
• Projekt: „Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno – wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie” – 666 682,19 zł.
• Projekt: „Szkoła możliwości w Głoskowie – zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie” – 369 044,47 zł.

Realizacja projektu wynika z przeprowadzonych w placówkach diagnoz potrzeb dzieci, zatwierdzonych 21.11.2019 r.

To kolejne projekty, które realizowane będą w ramach działania 10.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w piaseczyńskich placówkach.

– Każde dodatkowe środki przeznaczane na edukację przynoszą dodatkowe profity w przyszłości. Szczególnie cenne w obecnych okolicznościach są programy mające na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród uczniów oraz rozwijające inne kompetencje i kreatywność. Dlatego cieszymy się z możliwości realizacji kolejnych projektów, na które otrzymujemy dodatkowe finansowanie – mówi Daniel Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Aktualnie realizowany jest projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w SP w Józefosławiu.

W ubiegłych latach zrealizowano projekty:
– „Piaseczyńskie przedszkolaki – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno”, projekt w okresie 01.08.2019 – 31.12.2020, wartość dofinansowania 687 798,53 zł, realizacja w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piasecznie.
– „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”, projekt w okresie 05.11.2018 – 31.12.2019, wartość dofinansowania 2 098 974,85 zł w sześciu szkołach: SP w Jazgarzewie, SP nr 5 w Piasecznie, SP nr 2 w Piasecznie, SP w Zalesiu Górnym, SP w Złotokłosie, SP w Józefosławiu.
– „Kreatywny uczeń innowacyjna szkoła”, projekt w okresie 01.08.2017 – 31.08.2018, wartość dofinansowania dla Gminy Piaseczno 293 270,00 zł, projekt realizowany w trzech szkołach: SP w Jazgarzewie, SP w Złotokłosie i SP nr 5 w Piasecznie.

Poza projektami z działania 10.1. RPO WM, w szkołach realizowane były również programy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projekty współfinansowane z programów rządowych.

W ramach projektów prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów a także kupowany jest sprzęt dla placówek. Wszystkie przyczyniają się do wzrostu kompetencji u uczniów, stwarzają im lepsze warunki do nauki oraz podnoszą standard wyposażenia szkół.

Fundusze Europejskie