Konkurs „Złap torbę na przekąskę i książkę”

1785

Połowa wakacji już za nami! Przeczytaliście już jakieś ciekawe książki? Chcielibyście podzielić się swoimi wrażeniami? Jeśli tak, to napiszcie dla nas krótką recenzję i złapcie unikalną torbę!
Weźcie udział w naszym apetycznym konkursie ,,Złap torbę na przekąskę i książkę!”. Zaglądajcie do regulaminu zabawy, na naszego facebooka i do dzieła! Torby o uszach w kolorze słońca czekają na Was!
 
Regulamin Konkursu „Złap torbę na przekąskę i książkę”
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie „Złap torbę na przekąskę i książkę”.
Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 49.
Konkurs jest realizowany w ramach Projektu „Przekąski literackie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz zachęcanie do sięgania po literaturę i dzielenia się własnymi wrażeniami na jej temat.
Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Konkurs ma charakter lokalny.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami mogą być osoby od 16 roku życia.
Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik dokonuje wskazanych powyżej czynności poprzez wysłanie e-maila na adres przekaskiliterackie@biblioteka-piaseczno.pl lub wpisanie w komentarzu pod Postem oświadczenia:

„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych”.

Wybrane recenzje (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody) będą zamieszczane na blogu Projektu (przekaskiliterackie.wordpress.com) oraz publikowane w formie papierowej. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do wysłania
e-maila na adres przekaskiliterackie@biblioteka-piaseczno.pl lub wpisanie w komentarzu pod Postem zgody:

„Wyrażam zgodę na redakcję i publikację recenzji na blogu Projektu www.przekaskiliterackie.wordpress.com oraz na redakcję i publikację recenzji w formie papierowej”.

Zgoda na publikację jest jednoznaczna z nadaniem Organizatorowi prawa do redakcji Recenzji.
Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonym w Regulaminie.

Zasady Konkursu

Zadaniem Konkursu jest napisanie Recenzji dowolnie wybranej książki o liczbie znaków nieprzekraczającej 600. Recenzje przekraczające 600 znaków nie będą brane pod uwagę.
Recenzje można przesłać na dwa sposoby:

opublikować w komentarzu pod Postem umieszczonym przez Organizatora na Facebooku biblioteki pod adresem: https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/ z obowiązkowym oświadczeniem i zgodą,
wysłać mailowo na adres przekaskiliterackie@biblioteka-piaseczno.pl
z obowiązkowym oświadczeniem i zgodą.

Uczestnik może brać udział w Konkursie jeden raz, dodając wyłącznie jedną Recenzję.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników
za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są̨ przekazywane Organizatorowi.

Przebieg Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 sierpnia i trwa do 13 sierpnia do godz. 23.59.
Kryterium wyboru stanowi: wyrazisty styl oraz zgodność z formą (Recenzja zawiera indywidualną ocenę książki, nie jest jej suchym opisem).
Recenzje niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany przez Organizatora najpóźniej do 3 dni roboczych po dacie zakończenia Konkursu.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 72 godzin po dacie zakończenia Konkursu w komentarzu pod Postem oraz na stronie biblioteki biblioteka-piaseczno.pl.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku niskiego poziomu nadesłanych Recenzji.

Nagrody

Organizatorzy wybiorą i nagrodzą autorów trzech najlepszych Recenzji.
Nagrodą w konkursie jest torba płócienna z logotypem Projektu.
W celu otrzymania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do osobistego odbioru
do 30 listopada 2018 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Filia
w Józefosławiu, 05-509 Józefosław, ul. Julianowska 67 A.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 49.
Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie Konkursu oraz promocja Projektu realizowanych przez Organizatora.
Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie mogą być udostępniane na stronie internetowej Organizatora biblioteka-piaseczno.pl i Facebooku www.facebook.com/biblioteka.piaseczno oraz na blogu Projektu www.przekaskiliterackie.wordpress.com.
Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług i w zakresie niezbędnym do tych czynności.
W sprawach spornych Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dane będą przetwarzane do 2020 roku lub do czasu cofnięcia zgody przez Uczestników.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: informatyk@biblioteka-piaseczno.pl.

Prawa autorskie i licencja

Uczestnik przesyłając Recenzję, oświadcza i gwarantuje, że jest jej wyłącznym autorem i przysługują mu do niej wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Recenzja jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była ona dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
Uczestnik udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej czyli Recenzji (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych,
z prawem do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:
utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską,
wprowadzenie do obrotu,
wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi
w punkcie a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
rozpowszechnianie i udostępnianie w Internecie poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie
za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne,
za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Reklamacje i odpowiedzialność

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego Recenzji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy siedziby i filii Organizatora.
Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres przekaskiliterackie@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona
w terminie 14 dni. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Konkursu do 3 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.
Zasady udziału i przebieg Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 
 
Projekt ,,Przekąski literackie” realizowany jest przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno oraz Stowarzyszenie „Ciąg Dalszy Nastąpi” we współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 

Źródło: Biblioteka Publiczna : Konkurs „Złap torbę na przekąskę i książkę”