Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

485
zbiornik bezodpływowy
foto Archiwum Wydziału Gospodarki Odpadami

Informujemy, że nadal trwają kontrole prawidłowości odprowadzania nieczystości ciekłych z nieruchomości niepodłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Kontrolerzy sprawdzą nie tylko umowy, ale również faktury czy rachunki potwierdzające systematyczne opróżnianie zbiorników.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, którzy usuwają nieczystości ciekłe, o konieczności udokumentowania tego procesu poprzez przedstawienie umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także dokumentów potwierdzających wykonanie usługi (np. faktur, rachunków). Wspomniane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele lub użytkownicy szamb są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać osady zgodnie z wytycznymi dotyczącymi eksploatacji (nie rzadziej niż raz na 2 lata).
Dlatego też ważne jest przechowywanie, najlepiej przez rok, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Mieszkańcy, którzy jeszcze nie podpisali umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, proszeni są o niezwłoczne jej zawarcie. Rejestr firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych dostępny jest na stronie internetowej: www.odpady.piaseczno.eu.

Jednocześnie apelujemy do użytkowników zbiorników bezodpływowych, którzy nie zostali dotychczas skontrolowani, o indywidualne dostarczenie umów i dowodów korzystania z usług asenizacyjnych do Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno mieszczącego się przy ul. Świętojańskiej 5a w Piasecznie. Można to zrobić osobiście lub przesłać skany dokumentów przez ePUAP.