Odpady niebezpieczne. na zdjęciu osoba w kombinezonie oraz masce, znak informujący o skażeniu oraz porozrzucane śmieci.
foto ArtPHoto_studio/freepik.com

W ostatnim czasie rośnie liczba nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu umów najmu nieruchomości oraz o kontrolowanie wynajmowanych powierzchni.

Wspólne dobro – jakim jest środowisko – wymaga naszego zaangażowania w jego ochronę, w szczególności zapobiegania występowaniu szkód w środowisku. W ostatnim czasie nasilił się proceder porzucania odpadów niebezpiecznych (m.in. zużytych olei mineralnych, baterii, odpadów medycznych, środków ochrony roślin) w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu. Ofiarą tego przestępczego procederu padają bezpośrednio właściciele: gruntów, hal, magazynów, którzy wynajmują nieruchomość i dopiero, kiedy najemca zalega z opłatami, dowiadują się, że na ich terenie znajduje się magazyn niebezpiecznych odpadów, którego koszt uprzątnięcia może wynieść nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Jeśli nie uda się namierzyć osoby odpowiedzialnej za porzucenie odpadów, odpowiada za nie właściciel nieruchomości.

Za odpady odpowiada właściciel nieruchomości

Zalecamy zachowanie dalece idącej ostrożności przy zawieraniu umów najmu nieruchomości, dokładne weryfikowanie firm, z którymi zawierane będą umowy oraz regularne kontrolowanie wynajmowanych powierzchni, czy gruntów. Zgodnie z ustawą o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu, który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości (jako władającym powierzchnią ziemi), który musi ponieść całkowity koszt ich uprzątnięcia i unieszkodliwienia. Dopiero w przypadku wskazania podmiotu odpowiedzialnego za magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, właściciel nieruchomości może być zwolniony z obowiązku usunięcia odpadów.

Trzeba pamiętać, że odpady niebezpieczne mogą szkodzić nie tylko środowisku naturalnemu, ale również lokalnej społeczności. W przypadku rozszczelnienia pojemników, obecne w nich toksyczne substancje mogą przedostać się do powietrza lub gleby.

Sygnalizujmy nielegalne składowiska

Zwracamy się więc z prośbą do właścicieli nieruchomości, które są wynajmowane innym podmiotom o monitorowanie działalności podejmowanej na ich terenie. Apelujemy też do mieszkańców o zwracanie uwagi na wszystkie wzbudzające podejrzenia działania (np. wzmożoną liczbę samochodów ciężarowych przyjeżdżających na tereny nieruchomości położonych z dala od zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich terenie różnego rodzaju beczek i pojemników). W przypadku stwierdzenia takiego faktu należy niezwłocznie poinformować organy kontrolne (WIOŚ, burmistrza) i ścigania (policję). Informację o tego typu działalności można też przekazać bezpośrednio do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który opracował interaktywny formularz (www.gios.gov.pl), za pomocą którego – również anonimowo – można zgłaszać przypadki np. nielegalnego składowiska odpadów, magazynu lub innego działania mogącego wpływać na pogorszenie stanu środowiska. Przekazane tą drogą zgłoszenia trafią bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ. Dzięki temu GIOŚ ma szansę na szybką interwencję i powstrzymanie nielegalnych praktyk zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, zwierząt oraz środowisku.