Woda lejąca się z kranu nad zlewem
foto www.pixabay.com

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w związku z pojawiającymi się zgłoszeniami o spadkach ciśnienia wody dostarczanej do budynków wielopiętrowych informuje, że realizuje usługę dostarczenia wody do budynków zgodnie z przepisami i wymogami technicznymi. Za brak wystarczającego ciśnienia wody w instalacjach wodociągowych w budynkach wielorodzinnych nie odpowiada Przedsiębiorstwo a właściciel lub zarządca nieruchomości.

PWiK Piaseczno informuje, iż konsekwentnie realizowany program inwestycyjny umożliwił modernizację i rozbudowę niezbędnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Na ten cel Przedsiębiorstwo przeznaczyło blisko 120 milionów złotych. Głównym celem prowadzonych przedsięwzięć jest zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy Piaseczno niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. nadmienia, iż obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej jest typowym zjawiskiem towarzyszącym równoczesnym, dużym jej rozbiorom. Szczególnie jest to zauważalne w porannych i wieczornych szczytach zapotrzebowania na wodę. Należy zaznaczyć, że Spółka działa zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami), a dokładnie z treścią art. 6 ust. 1 u.o.z. „dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług”. Zgodnie z umową na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków a dokładnie §8 punkt 3, Przedsiębiorstwo zapewnia „dostarczanie wody w ilości zapewniającej utrzymanie w miejscu przyłączenia do sieci, tj. na zaworze za wodomierzem głównym ciśnienia o wartości nie mniej niż  0,05 MPa i nie więcej niż 0,6 MPa”. Taki sam zapis pojawia się również  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2022 poz. 1065) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a dokładnie §114 punk 1. Należy również podkreślić, iż w ślad za powyższym rozporządzeniem a w szczególności §114 punkt 2 Jeżeli minimalne ciśnienie, określone w ust. 1, nie może być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku.” W związku z powyższym za brak wystarczającego ciśnienia wody w instalacjach wodociągowych w budynkach wielorodzinnych nie odpowiada Przedsiębiorstwo a właściciel lub zarządca nieruchomości.

Montaż zestawów podnoszących ciśnienie wody w instalacji wodociągowej zgodnie z treścią §114 punkt 2 ww. rozporządzenia pozwoliłoby na wyeliminowanie dyskomfortu spowodowanego obniżonym ciśnieniem wody w instalacji wodociągowej w budynkach wielorodzinnych. Jednocześnie Spółka uprzejmie informuje, iż niebagatelny wpływ na ciśnienie wody w instalacji wodociągowej ma również prawidłowa konstrukcja zestawu wodomierzowego, zgodna z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1065) oraz normami budowlanymi PN-B-10720:1998, PN-EN 1717:2003. Prawidłowa konstrukcja zestawu wodomierzowego ogranicza straty ciśnienia wody, a tym samym nie wpływa negatywnie na ciśnienie wody w instalacji wodociągowej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zawraca się jednocześnie z apelem do mieszkańców gminy Piaseczno o racjonalne korzystanie z zasobów wodnych do celów bytowo-gospodarczych.  Należy tym samym przypomnieć, iż zasoby wód podziemnych są ograniczone i trudno odnawialne, więc musimy zadbać o nie wspólnie.

Zespół PWiK Piaseczno

(komunikat z dn. 28 stycznia 2023 roku)