Nowy sprzęt ratowniczy dla gminnych jednostek OSP

630
Nowy sprzęt ratowniczy dla jednostek gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej
foto: Marcin Borkowski

Gmina Piaseczno dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiła nowy sprzęt ratowniczy dla jednostek gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

30 października 2018 roku w siedzibie jednostki OSP w Piasecznie, odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego przez Gminę Piaseczno dla jednostek OSP. Zakupu dokonano na podstawie umowy z dnia 31.08.2018 r., którą Gmina Piaseczno podpisała z Ministrem Sprawiedliwości, a dotyczyła ona powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa mazowieckiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

W uroczystości udział wzięli: wiceburmistrz Daniel Putkiewicz, pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Piaseczno.

W ramach projektu pozyskano niżej wymieniony sprzęt:

Jednostka OSP Piaseczno:
– Zbijak do szyb hartowanych – 1 szt.
– Piła ratownicza ręczna do szyb klejonych SawCut – 1 szt.
– Nóż do pasów bezpieczeństwa – 1 szt.
– Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1 szt.
– Osłona zabezpieczająca poszkodowanego – 1 szt.
– Teleskopowy bosak dielektryczny LEADER– 1 szt.

Jednostka OSP Jazgarzew:
– Deska ortopedyczna z usztywnieniem głowy i pasami – 1 szt.
– Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1 szt.
– Osłona zabezpieczająca poszkodowanego – 1 szt.
– Detektor prądu przemiennego Hot-Stick – 1 szt.
– Teleskopowy bosak dielektryczny LEADER – 1 szt.
– Latarka akumulatorowa  z ładowarką PELI 3315R – 1 szt.
– Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku GT-020 – 1 szt

Jednostka OSP Złotokłos:
– Torba ratownicza PSP R1 z pełnym wyposażeniem – 1 szt

Jednostki OSP Chojnów, Bobrowiec, Bogatki oraz Grochowa:
– Defibrylator AED Philips FRX z baterią i elektrodami oraz kluczem pediatrycznym w skrzynce PELI (po jednym urządzeniu na jednostkę).

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło na realizację zadania dotację celową w kwocie 38 600,00 zł brutto. Natomiast wkład własny Gminy Piaseczno wyniósł 389,90 zł. Doposażenie jednostek, pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jak i jakość udzielanej pomocy osobom pokrzywdzonym.

Zakup współfinansowany ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach projektu pn. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Piaseczno