Obowiązek wymiany pieców węglowych

3999
Smog powodują m.in. uchodzące z kominów dymy ze spalania paliw stałych jak węgiel, drewno, foto: David Karich z Pixabay
Smog powodują m.in. uchodzące z kominów dymy ze spalania paliw stałych jak węgiel, drewno, foto: David Karich z Pixabay

Na mocy podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, wszystkie gminy województwa mazowieckiego oraz ich mieszkańców zobowiązano do realizacji działań naprawczych, wśród których za podstawowe uznano wymianę źródeł ciepła.

Zgodnie z założeniami programu realizacja ww. działania będzie się odbywała poprzez wymianę ogrzewania z kotłów bezklasowych opalanych paliwem stałym, a także wymianę ogrzewania z kotłów klasy 3 i 4 opalanych paliwem stałym, na:

a) kotły opalane paliwem stałym spełniające normy ekoprojektu (rozwiązanie dopuszczone jedynie na obszarach, gdzie występuje brak możliwości technicznych i ekonomicznie uzasadnionych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej), wraz z ewentualną termomodernizacją,

b) kotły opalane paliwem gazowym, wraz z ewentualną termomodernizacją,

c) kotły opalane paliwem olejowym, wraz z ewentualną termomodernizacją,

d) ogrzewanie elektryczne, wraz z ewentualną termomodernizacją,

e) odnawialne źródła energii, wraz z ewentualną termomodernizacją,

f) ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, wraz z ewentualną termomodernizacją.

Szczegółowe informacje na temat uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz nałożonych obowiązkach znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego

Uchwała antysmogowa

Ponadto należy przypomnieć, że na terenie województwa mazowieckim obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa stanowiąca akt prawa miejscowego na mocy art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska (uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw). Uchwała obowiązuje wszystkich użytkowników kotłów na paliwo stałe do 1,0 MW, w tym samorządy gminne i powiatowe (w zakresie gminnych zasobów mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej) oraz osoby fizyczne, przedsiębiorców i osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą i inne. Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017 r. i wprowadza następujące ograniczenia:

– od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)-od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach (lub innych miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń):

a) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem

b) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem

c) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm

d) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna)

– od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012

– od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012

– użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności

– posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Uzyskaj dotację na likwidację niskiej emisji

W związku z powyższym serdecznie zachęcamy do skorzystania z dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy Piaseczno na likwidację niskiej emisji, w ramach której udzielane jest dofinansowanie kosztów zakupu i instalacji kotła gazowego c.o., kotła olejowego c.o., kotła gazowo – olejowego lub urządzenia grzewczego elektrycznego w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie większej niż 4 000,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele istniejących nieruchomości mieszkalnych lub najemcy posiadający tytuł prawny do dysponowania istniejącą nieruchomością mieszkalną położoną na terenie gminy Piaseczno, przy czym dotacja nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (wyjątek stanowią budynki pełniące funkcję mieszkaniową, w których w danym lokalu nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą). Dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków (mieszkań) istniejących, w których zainstalowany jest piec węglowy.

W celu uzyskania dotacji należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz podpisać umowę dotacyjną z gminą Piaseczno, na mocy której Wnioskodawca będzie zobowiązany do likwidacji istniejącego pieca węglowego stanowiącego jedyne źródło ogrzewania budynku (mieszkania) oraz zainstalowania nowego źródła ogrzewania, wybranego spośród następujących: kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo – olejowy, urządzenia grzewcze elektryczne.

Wraz z wnioskiem należy złożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z rejestru gruntów), zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem), zgodę wszystkich właścicieli budynku na zmianę sposobu ogrzewania (w przypadku wniosku składanego przez najemcę), a także:

– oświadczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej stanowiące załącznik nr 1 do wniosku

– oświadczenie stwierdzające, że dofinansowanie na inwestycję nie będzie finansowane równolegle z innych źródeł spoza budżetu gminy stanowiące załącznik nr 2 do wniosku

– oświadczenie dotyczące dotychczasowego źródła ogrzewania budynku stanowiące załącznik nr 3 do wniosku

– harmonogram rzeczowo-finansowy planowanej inwestycji stanowiące załącznik nr 4 do wniosku

– fotografię dotychczasowego źródła ogrzewania budynku

– zaświadczenie o możliwości użytkowania gazu ziemnego (dla ogrzewania gazowego) bądź umowę z gazownią (w przypadku realizacji inwestycji w budynku, do którego dotychczas dostarczany jest gaz do kuchni gazowej i/lub ogrzewania ciepłej wody konieczna jest nowa umowa wraz z warunkami technicznymi)

Ponadto w przypadku realizacji inwestycji w budynku, do którego dotychczas dostarczany jest gaz do kuchni gazowej i/lub ogrzewania ciepłej wody wymagana jest również roczna faktura rozliczeniowa zużycia gazu za poprzedni rok rozliczeniowy (jeżeli zużycie gazu liczone w kWh przekracza 5600 kWh należy załączyć również inne dokumenty uprawdopodobniające fakt, iż piec węglowy znajdujący się w budynku jest jedynym źródłem ogrzewania).

Wniosek wraz z ww. załącznikami można przesłać pocztą, złożyć osobiście na kancelarię Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Świętojańska 5a lub ul. Kościuszki 5) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

UWAGA: W celu uzyskania dotacji do czasu podpisania umowy nie należy realizować inwestycji, ani eliminować z kotłowni starego pieca węglowego. Wszystkie dokumenty rozliczeniowe, w tym faktury zakupu i/lub montażu nowego pieca, zezłomowania starego pieca węglowego, pierwszego rozruchu pieca itp. muszą być opatrzone datą późniejszą niż data podpisania umowy między Wnioskodawcą a gminą Piaseczno.

Dofinansowanie z programu “Czyste powietrze”

Istnieje możliwość równoległego ubiegania się o dofinansowanie także z programu “Czyste powietrze”. Informacje w tym zakresie udzielane są w prowadzonym w budynku przy ul. Świetojańskiej 5a w punkcie konsultacyjnym “Piaseczno dla klimatu”, tel. 531 586 623 (punkt jest czynny od godziny 10:00 do 16:00 stacjonarnie w poniedziałki oraz zdalnie we wtorki) bądź bezpośrednio w WFOŚiGW w Warszawie, tel. 22 340 40 80 lub 22 504 41 00.

Piaseczno dla klimatu - logo
Piaseczno dla klimatu – logo