Obwieszczenie UiA.6721.47.1.2012

242

UiA.6721.47.1.2012.PK  O B W I E S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Orzeszyn oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Chojnów – etap I   Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6721.47.1.2012