Obwieszczenie UiA.6730.38

590

Znak sprawy UiA.6730.38.2020.AK Budynek mieszkalny jednorodzinny Chyliczki dz. nr 48/68, 50/72

OBWIESZCZENIE

Niniejszym informuję, że  na  podstawie: art. 4  ust. 2, pkt. 2, art. 59 ust.1, art. 60 ust.1, art.61 ust.1  i  art.64  ust.1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U.  z  2020 r. poz. 293 ze zm.)  oraz  art. 104  i 107 ustawy  z  dnia  14 czerwca  1960r.  Kodeksu  postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  po  rozpatrzeniu  wniosku  inwestora: Pani Joanny Kobylińskiej-Sandoval z dnia 25.09.2020r., L. dz. PP.86239.2020/UA w sprawie wydania decyzji ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi na dz. ew. nr 48/68 i 50/72 obręb Chyliczki, gmina Piaseczno,  iż   decyzją  z  dnia 20.04.2021 r. znak UiA .6730.38.2020.AK ustaliłem warunki zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z urządzeniami budowlanymi na działkach nr  ew. 48/68 i 50/72 położonych we wsi Chyliczki, gm. Piaseczno.

Strony, których  interesu  prawnego  lub  obowiązku  przedmiot  sprawy  dotyczy,  po  zapoznaniu  się  z  tematem,  mają  prawo  wniesienia  odwołania  od  decyzji  Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od dnia  ukazania się niniejszego  obwieszczenia.

Przedmiotowa  decyzja  znajduje  się  do  wglądu  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta  i Gminy  Piaseczno  ul.  Kościuszki  5  pok.  48.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6730.38