Obwieszczenie UiA.6733.8.2022.ŁM budowa sieci kanalizacji sanitarnej

656

Piaseczno, dnia 2023.01.16

UiA.6733.8.2022.ŁM

OBWIESZCZENIE

Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), że na wniosek inwestora  z dnia 14.12.2022 r., L.dz.PP.97200.2022/UA:
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39,  05-500 Piaseczno,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieciowej przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieć wodociągowa nr ew. 150  obręb ewidencyjny nr 0040 Wólka Pracka, gmina Piaseczno.
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
NACZELNIK
Wydziału Urbanistyki i Architektury
POUCZENIE:
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze złożonymi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6733.8.2022.ŁM budowa sieci kanalizacji sanitarnej