Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Kondycja dla seniora

700
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 19.09.2022r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.) Zamieszcza ofertę:

 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło w Piasecznie, na realizację zadania: „Kondycja dla seniora”.

6 000,00 zł

Oferta zostanie rozpatrzona zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.), uchwałą Nr 919/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.11.2021r., w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Zlecanie realizacji zadania publicznego, jako zadania zleconego w rozumieniu ustawy o  finansach publicznych – będzie miało formę wspierania takiego zadania, wraz z  udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w  siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na  zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie w/w terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowić będzie załącznik do umowy.

Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest:

Pani Magdalena Kaniut, tel. (0-22) 70 17 626, pok. nr 65 w godz. 09.00 – 14.00

W celu uzyskania szczegółowych informacji i pobrania materiałów należy zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno do Wydziału Spraw Społecznych, pok. Nr  64, lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej: www.piaseczno.eu

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Kondycja dla seniora