Ogłoszenie – nabór do komisji konkursowej

344

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r.

Do zadań komisji będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w otwartych konkursach.

W pracach komisji mogą brać udział organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej biorący udział w pracach przy opiniowaniu ofert, muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1) Korzystają z pełni praw publicznych,
2) Reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, które nie biorą udziału w danym konkursie,
3) Nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
4) Zapoznali się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem procedur konkursowych, a także z Programem współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

W przypadku zgłoszenia wielu kandydatur, zostanie przeprowadzone losowanie.

Powołania członka komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w drodze zarządzenia.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Z uwagi na panujący stan epidemii koronawirusa, zastrzega się możliwość prowadzenia spotkań komisji w formie online.

Zgłoszenia można dokonać drogą e-mailową na adres: miroslawa.goch@piaseczno.eu lub w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

Termin zgłaszania kandydatów: do dnia 31.12.2021 r.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie – nabór do komisji konkursowej