Ogłoszenie o naborze na stanowisko merytoryczne

647

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Młodszy Bibliotekarz / Bibliotekarz / Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy).
Warunki pracy:

wymiar etatu: 1 etat
umowa o pracę
miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Dział Udostępniania zbiorów – Filia w Józefosławiu

Oferujemy:

ciekawe środowisko pracy
możliwość rozwoju osobistego
szkolenia

Wymagania niezbędne:

minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych
samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
łatwość nawiązywania kontaktu
skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
kreatywność, silna motywacja do pracy
wysoka kultura osobista, komunikatywność
gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
opracowywanie zbiorów
udzielanie informacji
skontrum księgozbioru
dbałość o stan powierzonego mienia
promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)
współpraca z lokalnymi instytucjami

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
życiorys (CV)
kopie świadectw pracy
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć do 27 maja 2019 r. osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno)
Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko merytoryczne”
Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki biblioteka-piaseczno.pl
Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w bibliotece.
 
Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze  1 etat z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przewiduje się zatrudnienie pracownika od 01.07.2019 r.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Źródło: Biblioteka Publiczna : Ogłoszenie o naborze na stanowisko merytoryczne