egzamin ósmoklasisty. Na zdjęciu tablica z napisem test.
foto pixabay.com

Uczniowie gminnych szkół bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty. Młodzież z gminy Piaseczno osiągnęła lepsze rezultaty niż średnia uczniów dla powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego oraz całego kraju.

Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., przystąpiło 1046 uczniów klas VIII szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno, w tym 18 uczniów – obywateli Ukrainy.

Wyniki zanotowane przez wychowanków gminnych szkół dają powody do radości nie tylko im samym, ale również rodzicom i nauczycielom.

Średni wynik uczniów piaseczyńskich szkół z języka polskiego wyniósł 67%, z matematyki – 71,5 %, a z języka angielskiego – 82%. Oznacza to, że młodzież z gminy Piaseczno osiągnęła lepsze rezultaty niż średnie w powiecie piaseczyńskim oraz województwie mazowieckim. W powiecie piaseczyńskim średni wynik z języka polskiego wyniósł 66%, z matematyki – 69%, a z języka angielskiego – 80%. W województwie rozkład danych przedstawiał się następująco: język polski – 64%, matematyka – 62%, język angielski – 72%.

Również na tle kraju wyniki uczniów z gminy Piaseczno prezentują się bardzo dobrze. Średnie dla Polski wynoszą: 60% z języka polskiego, 57% z matematyki oraz 67% z języka angielskiego. Należy wspomnieć, że do sprawdzianu podsumowującego edukację w szkole podstawowej w Polsce przystąpiło ponad 500 tys. uczniów.

Średnie wyniki uczniów z Ukrainy w gminnych szkołach przedstawiają się następująco: język polski – 18,19%, matematyka – 25,75%, język angielski – 37,84%. Język rosyjski zdawało 4 uczniów, osiągając wynik 91,67%. Egzamin pisało 18 młodych obywateli Ukrainy.

Duży progres z matematyki

Tegoroczne wyniki egzaminów w gminie Piaseczno są lepsze ze wszystkich przedmiotów niż w roku poprzednim, mimo że mają za sobie ponad rok nauki zdalnej. Najwyższy wzrost odnotowano z matematyki, gdzie w stosunku do roku ubiegłego średnie wyniki uczniów w gminie są wyższe o 11,5 %.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego oraz języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych (przecinka). Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu.

Gratulujemy naszym uczniom bardzo dobrych wyników egzaminu i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych. A dyrektorom i nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do egzaminu w wyjątkowo trudnym okresie pandemii.