Pokonaj Kryzys

232
Pokonaj Kryzys info plakat

Fundacja United  Way Polska serdecznie zaprasza osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby z niepełnosprawnością, niesamodzielne (w tym z uwagi na stan zdrowia), bierne zawodowo, pobierające świadczenia finansowe i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do udziału w projekcie Pokonaj Kryzys.

Zapewniamy bardzo ciekawy cykl szkoleń,  treningi umiejętności społecznych o tematyce motywacyjnej, trening komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji , poznania własnej osobowości, budowania poczucia wartości. Szkolenia w zakresie umiejętności zawodowych, aktywne poszukiwanie pracy, pomoc przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc przy kontakcie z pracodawcą.  Oferujemy także szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych. Wsparcie specjalistów – coacha, psychologa, pracownika środowiskowego, doradcy zawodowego i opiekuna domowego.

Kursy i szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami uczestników projektu,  a także płatne staże zawodowe u pracodawców.

Fundacja gwarantuje zwrot kosztów dojazdu, wyżywienia podczas zajęć oraz  materiały szkoleniowe.

Do projektu zapraszamy osoby z powiatów : Warszawskiego, Warszawsko Zachodniego, Nowodworskiego, Legionowskiego, Wołomińskiego, Mińskiego, Otwockiego i Piaseczyńskiego.

Nie czekaj, szansa na poprawienie jakości Twojego życia stoi, tuż za rogiem.

Kontakt : Weronika Błaszczyk-Pyć tel. 881 396 864

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej XI Włączenie społeczne, działanie, 9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckigo na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie Krajowym Centrum Pracy sp. z o.o