Ponad 2 miliony dofinansowania na projekt edukacyjny

5309

Projekt Gminy Piaseczno „Piaseczyńskie szkoły przyszłości” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18

W ramach projektu w sześciu piaseczyńskich placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 5, SP nr 2 , SP w Złotokłosie, SP w Jazgarzewie, SP w Józefosławiu oraz SP w Zalesiu Górnym, zaplanowane do realizacji są zajęcia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze oraz rozwijające. Planowane w ramach projektu zajęcia będą obejmowały obszar informatyki, matematyki, przedsiębiorczości, przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto prowadzone będą zajęcia psychoedukacjyjne, kursy ICT dotyczące obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych, zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia, zabawy psychoedukacyjne dotyczące pracy z wyobraźnią i wizualizacją, warsztaty CYM związane z pracą z obrazem, rysunkiem i symbolem, IROBOT: zajęcia z informatyki i robotyki, warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni. W jednej ze szkół – w Zalesiu Górnym, zaplanowano zajęcia z tutoringu. Dodatkowo w ramach projektu odbędą się w każdej szkole po dwa wyjazdy na warsztaty laboratoryjne do Centrum Nauki Kopernik. W projekcie wsparciem zostanie objętych łącznie 1035 uczniów. Projekt zakłada zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie pracowni przyrodniczych oraz zakup do szkół sprzętu TIK.

Wkład własny Gminy Piaseczno jest niefinansowy, w postaci udostępnienia sal na zajęcia. Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 2 099 006,05 zł.

Deklaracje udziału w projekcie szkoły składały wiosną tego roku. Realizacja projektu wynika z przeprowadzonych w placówkach diagnoz potrzeb, zatwierdzonych w 12.04.2018r.

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Fundusze Europejskie