Ponad 29,5 mln dla Piaseczna z Polskiego Ładu. Grafika z informacją o przyznanych środkach.

Gminie Piaseczno w II edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład przyznano łącznie ponad 29,5 mln zł dofinansowania na dwie inwestycje: Rozbudowę ulicy Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu oraz obsługę komunikacyjną szkoły w Julianowie.

Celem Programu jest  zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie. Program ma na celu przyczynianie się do rozwoju wszystkich regionów Polski. Zrealizowane dzięki rządowemu wsparciu zadania mają służyć poprawie się jakości życia mieszkańców. Dodatkowo inwestycje te maja się przyczynić do poprawy sytuacji przedsiębiorców w naszym województwie. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu” obejmuje budowę chodnika, rozbudowę skrzyżowań (w tym wyniesionych), budowę zjazdów i elementów uspokojenia ruchu, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem, przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Zaplanowana rozbudowa jest inwestycją kompleksową, obejmującą wszystkie niezbędne roboty związane z poszczególnymi branżami na długości 2,8 km. Rozbudowa ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu podniesie bezpieczeństwo użytkowników ruchu, zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych. Podniesienie standardów technicznych drogi i kształtowanie przyjaznej dla środowiska struktury systemu drogowego na tym obszarze wpłynie pozytywnie na zwiększenie dostępności i spójności tego obszaru. Zmniejszona zostanie emisja spalin gdyż ograniczony zostanie powolny ruch na tym obszarze poprzez poprawę przepustowości i jakości drogi. Inwestycja przede wszystkim wpływa na jakość życia mieszkańców dwóch miejscowości: Jastrzębia i Żabieńca. Droga to ważne połączenie komunikacyjne pomiędzy gminami  Piaseczno i Konstancin-Jeziorna, stanowi bezpośredni dojazd do drogi krajowej nr 79 w kierunku Warszawy. Droga ma istotne znaczenie dla spójności i jednorodności sieci dróg publicznych, podniesienia standardów technicznych. Całkowita wartość zadania 25 827 026,86 zł w tym 24 535 675,51 zł dofinansowania.

Zadanie pn.  „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” obejmuje budowę nowej gminnej drogi: ul. Urbanistów BIS wraz z dwoma łącznikami (2KD-D; 3KD-L) do istniejącej ul. Urbanistów oraz fragmentem ul. Zimowej na odc. od ul. Urbanistów BIS do ul. Polnej wraz z rondem na skrzyżowaniu tych ulic. Jest to jeden z etapów gminnych inwestycji związanych z budową nowej publicznej placówki oświatowej – szkoły podstawowej w Julianowie. Celem inwestycji jest zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej, zarówno pieszej, jak i samochodowej szkoły oraz zagęszczenie istniejącej sieci dróg gminy Piaseczno dla skomunikowania przyległych terenów. Zadanie obejmuje budowę ulicy równoległej do istniejącej ul. Urbanistów, stanowiącej bezpośredni dojazd do zaplanowanej szkoły. Inwestycja drogowa to kontynuacja już zrealizowanych inwestycji w rejonie, to część wieloetapowego zadania. Inwestycja ma znaczenie strategiczne dla tej części gminy z uwagi na stale rosnącą liczbę mieszkańców Julianowa oraz zaplanowaną budowę nowej szkoły, która przyczyni się do wzrostu natężenia ruchu w tej części miejscowości. Całkowita wartość zadania 10 947 000,00 zł w tym 5 000 000,00 zł dofinansowania.