Poniatówka atrakcją Parku Miejskiego

2819

Wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej – modernizacji i rewitalizacji zabytkowego budynku „Poniatówki” w Parku Miejskim.

Pierwszym etapem działań gminy zmierzających do przywrócenia dawnej świetności historycznego obiektu była analiza jego stanu. W tym celu zlecono wiele badań i ekspertyz obiektu, będącego w XVIII wieku domem starosty piaseczyńskiego, Franciszka Ryxa. Poza inwentaryzacją budowlaną i ekspertyzami technicznymi przeprowadzono także badania historyczne i architektoniczne, co pozwoliło ustalić historię budynku.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji Gmina Piaseczno w listopadzie 2019 roku wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowo- kosztorysowej – modernizacji i rewitalizacji zabytkowego budynku „Poniatówki” wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na potrzeby muzealno – biblioteczno-kulturowo-usługowe. Rolą wykonawcy będzie także  uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a także pełnieniem nadzoru autorskiego.

W ramach opracowania jakie przygotuje wykonawca przewidziano: projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, projekt wykonawczy wielobranżowy, projekt aranżacji wnętrz, a także projekt zagospodarowania najbliższego otoczenia budynku. Rozwiązania zastosowane w przygotowywanej przez wykonawcę dokumentacji będą na bieżąco konsultowane i opiniowane przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawca firma LS Projekt Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. S.K. z Wrocławia opracuję dokumentację w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim – projekt  i realizacja” za kwotę 409 590 zł brutto.

Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na grudzień 2019 r. Gmina powinna otrzymać projekt wykonawczy 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Planowe Rozpoczęcie robót planuje się na 2022 r, po zapewnianiu środków w budżecie Gminy Piaseczno i uzyskaniu ewentualnych dotacji ze środków zewnętrznych.

Budynek „Poniatówki” położony przy ul. Chyliczkowskiej  wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Gmina dzierżawi obiekt od grudnia 2015 roku na mocy umowy  zawartej z Powiatem Piaseczyńskim.