Poniatówka dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

984

Logotyp Mazowsze dla równomiernego rozwoju9 sierpnia 2022 r. Gmina Piaseczno podpisała umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na zadanie „ Remont i przebudowa budynku „Poniatówki” w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy do budynku” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Inwestycja, która rozpoczęła się na początku 2022 roku ma na celu przywrócenie zabytkowi dawnego blasku. Po modernizacji w budynku będzie działała filia Muzeum Piaseczna. Na parterze zostanie też utworzona niewielka kawiarnia.

Budynek Poniatówki zlokalizowany jest przy ul. Chyliczkowskiej 20G na działce o nr  ewid. 8/7 obr. 27 w miejscowości Piaseczno. Obiekt znajduje się na terenie Parku Miejskiego w Piasecznie. Celem prac jest remont i przebudowa zabytkowego budynku Poniatówki w Piasecznie i adaptacja budynku na obiekt muzealno-edukacyjny z kawiarnią. W zakresie zadania jest również zagospodarowanie terenu wokół obiektu – zakładanie zieleni, wykonanie nawierzchni mineralnej. W ramach inwestycji projektowana jest budowa przyłącza wodociągowego i przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej.

Prace podzielone zostały na dwa etapy – w pierwszym etapie wykonane zostaną działania mające na celu przywrócenie obiektowi właściwego stanu technicznego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całości obiektu. W drugim etapie przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie polichromii wewnątrz budynku. Wyjątkiem są prace przy polichromiach w holu i w pomieszczeniu sali kawiarni– prace te będą wykonane w I etapie.

Budynek Poniatówki objęty jest ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków pod numerem A-1184, decyzją Mazowieckiego Konserwatora Zabytków wydaną dnia 30 lipca 1981 r.

Głównym założeniem przy wykonywaniu prac budowlanych jest zachowanie możliwie największej ilości oryginalnej substancji zabytkowej, z uwzględnieniem niezbędnych prac konstrukcyjnych pozwalających na bezpieczne użytkowanie obiektu. Renowacja istniejącego budynku przewiduje odtworzenie elementów wystroju według zachowanych fragmentów i detali oraz zachowanie jego pierwotnego układu architektonicznego z realizacją tylko niezbędnych prac umożliwiających jego przyszłe funkcjonowanie i przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji użyteczności publicznej poprzez adaptację na potrzeby muzeum z kawiarnią.

Przewidziany jest remont oraz renowacja budynku, w tym prace konserwatorskie w zakresie cennych polichromii znajdujących się we wnętrzach oraz malowideł na elewacjach. Zachowana zostanie dziewiętnastowieczna stolarka okienna, osiemnastowieczna i dziewiętnastowieczna stolarka drzwiowa, piece kaflowe (w tym rekonstrukcja pieca z XVIII w.) , klatka schodowa – drewniane schody wraz z balustradami oraz zabytkowe posadzki. Wzmocniona zostanie więźba dachowa, wykonane nowe pokrycie dachowe wraz z obróbką blacharską, wykonane izolacje oraz ocieplenie ścian fundamentowych. Planowana jest konserwacja detalu architektonicznego w elewacji, drewnianych ganków, tynków wapiennych oraz cokołu z tynku romańskiego, renowacja i przywrócenie rzeźby Fortuny w niszy elewacji wschodniej oraz waz. W zakresie wnioskowanych prac przy obiekcie jest dodatkowo wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Całkowita wartość zadania wynosi 6 669 096,27 zł w tym 3 600 000,00 zł dofinansowania.

Realizacja zadania zostanie wykonana do dnia 20.02.2024 r.

Zadanie pn. „Remont i przebudowa budynku „Poniatówki” w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy do budynku” współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.