Troska o istniejącą zieleń, ale też uzupełnianie nasadzeń, zwłaszcza tam, gdzie drzewa i krzewy nie tylko poprawią komfort życia mieszkańców, lecz również będą ograniczać negatywne skutki zmian klimatycznych, to jedno z ważnych zadań realizowanych przez gminę.

Gmina Piaseczno podejmuje szereg dużych i kosztownych inwestycji, które mają za zadanie chronić środowisko naturalne poprzez zmniejszenie szkodliwego oddziaływania człowieka na gleby, powietrze czy zasoby wodne, ale realizuje też dużo mniejszych projektów, które mają charakter proekologiczny. Jednym z obszarów takich działań jest wzmacnianie zieleni. Zadanie to realizowane jest przez gminę Piaseczno na kilku poziomach.

Drzewa przy drogach

Pierwszy poziom to zieleń przy drogach – realizując nowe inwestycje, sadzimy drzewa i krzewy w pasie drogowym (oczywiście zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu), uzupełniamy też nasadzenia przy istniejących drogach. Zieleń w pasie drogowym ułatwia oczyszczanie powietrza, ogranicza hałas docierający z drogi do mieszkańców, a w przypadku oddzielenia od jezdni pasem zieleni ruchu pieszego czy rowerowego, wpływa również na poprawę bezpieczeństwa.

Dodatkowo drzewa dają cień w lecie, obniżając temperaturę i poprawiając komfort poruszania się po mieście, zwłaszcza pieszo. W 2023 roku wzdłuż dróg posadzonych zostało 121 nowych drzew. Sadzone są także krzewy, byliny czy trawy, zarówno wzdłuż dróg, jak i na rondach.

Parki i skwery kieszonkowe

Drugi poziom to parki i skwery kieszonkowe. Tam, gdzie to możliwe, staramy się rozbetonowywać przestrzenie albo zagospodarowywać nieużytki na zieleńce o różnym charakterze. Są to zarówno tereny bardziej parkowe, rekreacyjne, jak na przykład kilka parków kieszonkowych utworzonych w ostatnich latach w gęsto zabudowanym Józefosławiu, jak i zmodernizowane albo utworzone tereny zielone na miejskich osiedlach przy al. Róż, ul. Młynarskiej czy ul. Poniatowskiego/ul. Jasińskiego. W tym roku zrealizowaliśmy też skomplikowany ze względów technicznych projekt rozbetonowania i zazielenienia piaseczyńskiego rynku oraz skweru na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Jana Pawła II. Łącznie na obu placach posadzone zostały w tym roku 24 nowe, dorodne drzewa, blisko 1 700 krzewów i prawie 4 000 bylin, traw i roślin cebulowych.

Zielony rynek
Drzewa pojawiły się w kilku punktach na pl. Piłsudskiego / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– To było duże wyzwanie ze względu na biegnącą pod placem Piłsudskiego infrastrukturę techniczną. Jednak udało się posadzić drzewa, wykorzystując rozwiązania technologiczne, które pozwolą im przetrwać w niełatwych miejskich warunkach – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – O większą liczbę drzew, które dałyby cień na rynku, mieszkańcy wnioskowali od lat. Wiem, że ta zmiana jest przez naszych mieszkańców doceniana, nie tylko ze względu na poprawę estetyki placu, lecz również jako odpowiedź na wyzwania klimatyczne – podkreśla burmistrz.

Zupełnie nowy skwer, wraz z pasażem, którym można dojść do placu Piłsudskiego, został stworzony na rogu ulic Jana Pawła II i Puławskiej. Nowa zieleń pojawiła się także przy ratuszu, obok kościoła św. Anny czy przy zmodernizowanej Starej Plebanii.

Nowe drzewa zostały również posadzone na kilku miejskich placach zabaw.

drzewa na placach zabaw
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Zachować naturalne obszary zielone

Gmina dba także o zachowanie naturalnych obszarów zielonych. To trzeci poziom troski o zieleń. W ubiegłym roku został utworzony nowy użytek ekologiczny przy ul. Redutowej w Piasecznie. Z kolei w centrum miasta uprzątnięty został teren naturalnego rozlewiska Kanału Piaseczyńskiego, zwanego Perełką, na odcinku między budynkiem sądu a ul. Czajewicza. Ten odcinek Traktu nad Perełką zachował dziką roślinność właściwą dla obszarów, które mogą być okresowo zalewane. To jeden z elementów tzw. błękitno-zielonej infrastruktury. Inny tego typu obszar – łączący funkcje rekreacyjne z budową zbiornika retencyjnego o charakterze naturalnym – powstał przy ul. Cyraneczki w Józefosławiu. Z kolei w Złotokłosie uprzątnięty i udostępniony mieszkańcom został park Rostworowskich.

park Rostworowskich
Park Rostworowskich w Złotokłosie / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Gmina Piaseczno stara się także pozyskiwać tereny pod kolejne obszary zielone, choćby parki kieszonkowe, chroniąc je przed zabudową. Przy współpracy z deweloperem teren taki powstał na przedłużeniu ul. Jasińskiego, kupiliśmy też zadrzewioną działkę przy ul. Poniatowskiego czy ul. Jarząbka w Piasecznie. Zielony skwer powstał w Józefosławiu przy ul. Jutrzenki. Zmieniamy też plany miejscowe, by pozyskiwać tereny przeznaczone wcześniej pod zabudowę na tereny zielone, zwłaszcza w Józefosławiu, a następnie skupować te działki z przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zielone. W miarę posiadanych środków staramy się też kupować tereny położone wzdłuż doliny rzeki Jeziorki.

Jeziorka
Jeziorka w okolicach Chylic / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Wykupiliśmy taki teren od Instytutu Rybactwa Śródlądowego w okolicach ul. Świętojańskiej w Piasecznie, rozmawiamy również z inwestorem prywatnym w Siedliskach o nabyciu kolejnych terenów nad Jeziorką z przeznaczeniem na tereny zieleni naturalnej, gdzie w planie miejscowym przeznaczone były pod zabudowę.

Czwarty poziom troski o tereny zielone to właśnie zmiany planistyczne, które już od kilku lat realizujemy, zabezpieczając tereny zielone i odpowiednio dużą powierzchnię biologicznie czynną.

Trzeba ochronić lasy

W przygotowywanym planie ogólnym oraz w mpzp zamierzamy trwale wyłączyć spod zabudowy co najmniej 30% terenów gminy, które będą stanowiły lasy, dolina rzeki Jeziorki, cieki wodne i pola.

– Współpracujemy również z Lasami Chojnowskimi i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym, uczestniczymy w rozmowach mieszkańców z Lasami Państwowymi w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania lasów, czyli mniejszego udziału produkcji leśnej, czy prowadzenia gospodarki leśnej na rzecz zachowania starych drzewostanów. Koncentrujemy się też bardziej na funkcji społecznej i ekologicznej w leżących na terenie gminy Piaseczno lasach – zaznacza burmistrz Daniel Putkiewicz.

Ścieżka w lesie
Ścieżka w lesie / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Przejawem troski o maksymalną ochronę terenów leśnych były uwagi złożone przez gminę Piaseczno w sprawie proponowanych wariantów budowy drogi krajowej 79 na obszarze od Żabieńca w stronę Góry Kalwarii.

309 drzew w 2023 roku

Łącznie w tym roku posadziliśmy 309 nowych drzew oraz ponad 8 000 krzewów i ponad 15 000 róż, bylin, roślin cebulowych czy traw. Na realizację nowych projektów dotyczących zielni, w tym bardzo skomplikowanych nasadzeń drzew wraz z małą architekturą na rynku i skwerze przy ul. Jana Pawła II, w 2023 roku gmina wydała 3,7 mln zł.

zielony rynek. na zdjęciu drzewa
foto Joanna Ferlian

 

Piaseczno dla klimatu - logo
Piaseczno dla klimatu