Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie alertu smogowego

542
Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie alertu smogowego
SmokePosiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie alertu smogowego

W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w związku z wystąpieniem przekroczenia stanu alarmowego koncentracji w powietrzu pyłu zawieszonego PM-10 i PM-2,5 w strefie aglomeracji warszawskiej i ogłoszeniu alertu poziomu III.

Podczas spotkania omówiony został szczegółowo bieżący alert, oraz wskazane zostały akty prawne dot. przedmiotowej tematyki obowiązujące na terenie Gminy Piaseczno tj. Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Piaseczno, Plan działania na rzecz zrównoważonej energii SEAP dla Miasta i Gminy Piaseczno oraz Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno. W zakresie poruszanego tematu obowiązują także uchwały nr 164/13, 184/13 i 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które regulują sprawy ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej.

Następnie w toku dyskusji zespół postanowił m.in. zwiększyć kontrole Straży Miejskiej w okresie grzewczym w celu wyeliminowania działań zwiększających emisję szkodliwych pyłów do atmosfery. Mogą w tym pomóc sami mieszkańcy, do których ma zostać skierowany apel z prośbą o sygnalizowanie nielegalnego spalania odpadów do Strażników. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego ma przygotować projekt uniwersalnej organizacji ruchu ograniczającej wjazd pojazdów ciężarowych do centrum Piaseczna. Taka organizacja ruchu będzie mogła być zastosowana w przypadku wystąpienia podobnego alertu w przyszłości.
Zdecydowano także o kontynuacji ograniczania emisji komunalno-bytowej poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych przez spółkę PCU. Spółka ma w swojej ofercie bezpłatne sfinansowanie przyłącza sieci gazowej skierowane w szczególności do budynków wielorodzinnych, ale także do pojedynczych odbiorców. Kontynuowany ma być także program dofinansowania przez Gminę wymiany ogrzewania na gazowe.

Niezwłocznie ogłaszane mają być wszelkimi możliwymi sposobami informacje o darmowych środkach komunikacji i zalecane korzystanie z alternatywnych środków komunikacji (rower, pieszo). Kontynuowana ma być akcja edukacyjno-informacyjna o niskiej emisji i jej szkodliwości na zdrowie ludzi.

W okresie wiosenno-jesiennym dalej ograniczane ma być pylenie wtórne z ulic poprzez mycie ulic na mokro. Straż Miejska będzie natomiast informować o ograniczeniu używania spalinowego sprzętu ogrodniczego i kontrolować przestrzeganie zakazu spalania odpadów zielonych.

Urząd rozważyć ma też zakup aparatury do badania i kontroli powietrza.