Poszukujemy Animatorów

442

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno
ogłasza nabór
na  dwa wolne stanowiska: Animator

Warunki pracy:

Wymiar etatu: 0,25 – 1 etat
Umowa o pracę
Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Centrum Edukacyjno-Multimedialne

Oferujemy:

Ciekawe środowisko pracy
Możliwość rozwoju osobistego
Szkolenia

Wymagania niezbędne:

Minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane pedagogiczne, podyplomowe pedagogiczne
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnienie dzieci i młodzieży
Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
Łatwość nawiązywania kontaktów
Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki
Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
Wysoka kultura osobista, komunikatywność
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Organizacja i prowadzenia zajęć, warsztatów promujących naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem działań animacyjno-przyrodniczych
Wykorzystanie w prowadzonych działaniach różnorodnych narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii
Uwzględnienie w prowadzonych działaniach, zajęć związanych z rozwijaniem kreatywności, logicznego myślenia oraz podstaw programowania (zarówno offline jak i online)
Uwzględnienie w prowadzonych działaniach, aspektu edukacyjnego związanego z naukami ścisłymi: chemia, fizyka, matematyka
Dbałość o stan powierzonego mienia
Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)
Współpraca z lokalnymi instytucjami

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
Życiorys (CV)
Kopie świadectw pracy
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych
Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć do 12 sierpnia 2019 r. osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno)
Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko animatora”
Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki biblioteka-publiczna.pl
Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Bibliotece.
Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.Źródło: Biblioteka Publiczna : Poszukujemy Animatorów