Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno

5841

Zachęcamy do zapoznania się z raportem realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025” za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., który jest dostępny pod linkiem: http://bip.piaseczno.eu/artykul/220/1002/programy-ochrony-srodowiska-dla-miasta-i-gminy-piaseczno-oraz-raporty-z-ich-realizacji

 

„Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025” został przyjęty Uchwałą Nr 1240/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. Ma on na celu realizację Polityki Ochrony Środowiska na poziomie gminnym, a jego wykonanie prowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewnia skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stwarza warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz co 2 lata sporządza raport z wykonania Programu.

Dane wykorzystane podczas sporządzania raportu pochodzą z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Głównego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy Piaseczno.

Na podstawie analizy danych zebranych w toku procedury sporządzania raportu stwierdzono, że zadania wyznaczone na lata 2018 – 2019 w ramach obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno” zostały w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi.

W ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno” w okresie sprawozdawczym podjęto się realizacji 53 zadań wynikających z zapisów ww. Programu. Realizacja Programu kształtuje się na poziomie 71,62%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Powodem nie podjęcia realizacji części zadań był głównie brak takiej konieczności – nie wystąpiły przesłanki zobowiązujące do wypełnienia wyznaczonych w Programie zadań. Kilka zadań będzie również wykonanych w następnych latach.

Główne nakłady finansowe zostały przeznaczone na działania inwestycyjne związane z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”, „Programu Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu”, „Programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu” i „Programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu”, obejmujące m.in. termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne czy modernizację oświetlenia. Inne większe inwestycję obejmowały budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz systemów zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Gmina wybiera te inwestycje, które są najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców. Oprócz zadań inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady finansowe, jednostka rozdysponowywała również duże środki na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi czy utrzymywanie terenów zieleni. Istotne miejsce w działalności gminy zajmuje edukacja ekologiczna, mająca na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.

Znaczna część zadań posiada charakter ciągły i jest realizowana na bieżąco. Poza wymienionymi wyżej, są to zadania administracyjne z zakresu opracowywania dokumentów planistycznych, informowania i edukowania społeczeństwa, działalności kontrolnej i monitoringowej.

Ostatecznie realizację „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno” za lata 2018-2019 oceniono pozytywnie. Ocenę potwierdza przeprowadzona analiza wskaźnikowa realizacji Programu na terenie gminy Piaseczno. Wskazuje ona m.in. na wysoki stopień zwodociągowania i skanalizowania, a co za tym idzie, znaczna liczba mieszkańców ma dostęp i korzysta z infrastruktury zapewniającej poprawę jakości środowiska i komfortu życia. Odnotowano także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych, osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów i zwiększenie ilości pomników przyrody. Zaleca się kontynuację realizacji wyznaczonych zadań dla dalszej ochrony i sukcesywnej poprawy jakości środowiska