Referendum odwołane

9447

Rada Miejska na II nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 10 maja 2017 roku,  zdecydowała stosunkiem głosów 21 za przy jednym wstrzymującym się o odwołaniu referendum gminnego zaplanowanego na 4 czerwca 2017 r.

Decyzja ta związana jest z wycofaniem z Sejmu przez wnioskodawców projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W tych okolicznościach zasadnym było uchylenie uchwały nr 921/XXXIII/2017, podjętej przez Radę Miejską w dniu19 kwietnia w sprawie przeprowadzenia  referendum.

Kwietniowa uchwała o ogłoszeniu referendum została podjęta przez Radę Miejską w obliczu zagrożenia, że projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, złożony w Sejmie 30 stycznia 2017 r., narzuci obowiązkową przynależność 32 gmin podwarszawskich, w tym także  Piaseczna, do  miasta  stołecznego  Warszawy.

Projekt ten od samego początku wzbudził sprzeciw zarówno lokalnych społeczności, jak i większości samorządów gminnych.

Podstawowym zarzutem był fakt, że projekt, który w rewolucyjny sposób ingerował w funkcjonowanie, ustrój, kompetencje i samodzielność wspólnot samorządowych wszystkich objętych nim gmin podwarszawskich – nie został w żaden sposób skonsultowany z mieszkańcami i samorządami tych gmin.

Jednocześnie projekt nie precyzował żadnych kluczowych kwestii dla przyszłego funkcjonowania gmin. Nie określał on przyszłego podziału kompetencji i zadań władz powiększonego miasta stołecznego Warszawy i samorządów lokalnych, obszarów wspólnych działań oraz sposobu ich finansowania. Czyli nie określał kto, czym i na jakich warunkach będzie się zajmował. Nie wyjaśniał też na ile gminy pod-warszawskie utracą swoją autonomię na rzecz Warszawy i co ewentualnie zyskają.

We wszystkich tych zagadnieniach projekt odsyłał do nieistniejących ustaw, które dopiero miałyby powstać. Zastrzeżenia budził też „tryb poselski”, w jakim projekt został wprowadzony. Taki tryb jest z zasady zarezerwowany dla spraw pilnych, wymagających natychmiastowego działania, co w tym przypadku nie miało zastosowania.

Na znak protestu większość samorządów podwarszawskich solidarnie podjęła  stanowiska wyrażające sprzeciw wobec takiego sposobu działania, żądając wycofania projektu z Sejmu.

Podjęte uchwały protestacyjne nie odniosły jednak skutku, wobec czego gminy zaczęły kolejno podejmować decyzje o ogłaszaniu referendów lokalnych. Ich celem było danie mieszkańcom szansy na wyrażenie swojej opinii w sprawie proponowanych przez ustawodawcę zmian.

Pierwsze referendum w tej sprawie odbyło się  27 marca w Legionowie. 94 procent głosujących, przy frekwencji 46 proc. (udział wzięło 19 050 osób), opowiedziało się przeciw włączeniu Legionowa do m.st Warszawy.

Ten jednoznacznie miażdżący wynik także nie spowodował żadnej reakcji ze strony wnioskodawców.  W ślad za Legionowem ruszyły więc następne samorządy i referenda ogłoszone zostały w kilkunastu kolejnych gminach. W tym samym czasie do Rady Miejskiej w Piasecznie wpłynęła petycja podpisana przez 2020 mieszkańców, domagających się ogłoszenia referendum w razie, gdyby ustawodawca nie wycofał się z zapowiadanych zmian. Skutkiem tego była podjęta w dniu 19 kwietnia  uchwała  w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Termin referendum został wyznaczony na 4 czerwca 2017 r.

Dopiero wobec tak zmasowanego protestu, wnioskodawca wycofał projekt ustawy z Sejmu, co jest wielkim zwycięstwem mieszkańców i samorządności lokalnej. Uczynił to dopiero 28 kwietnia,  czyli w dniu poprzedzającym długi majowy weekend, kiedy procedury referendalne we wszystkich gminach już dawno zostały rozpoczęte. Postawiło to gminy w trudnej sytuacji – niektóre z nich kontynuują procedury referendalne, inne odstępują od przeprowadzania referendum.

Po rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw” Rada Miejska w Piasecznie uznała, że referendum jest narzędziem, które powinno być używane w sytuacjach ostatecznych i skoro kontrowersyjny projekt został wycofany z Sejmu to nie należy nadużywać energii i czasu mieszkańców wzywając ich do wypowiadania się w nieistniejącej kwestii.

Stąd  decyzja o odstąpieniu od referendum. Traktujemy jednak tę rezygnację jako akt dobrej woli i rozsądku, i tego samego oczekujemy od ustawodawcy.  Jednak w związku  z tym, że zapowiadane są dalsze prace nad tematem metropolii warszawskiej i nie wiadomo jak będą wyglądały kolejne propozycje, nie wykluczamy, że ponownie ogłosimy referendum.  Jeśli tak się stanie to będziemy gorąco zachęcać do wzięcia w nim udziału.


WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REFERENDUM LOKALNYM DO POBRANIA NA STRONIE WWW.BIP.PIASECZNO.EU POD LINKIEM.

SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ

Radni zdecydowali, że 4 czerwca mieszkańcy Piaseczna wypowiedzą się w sprawie czy miasto stołeczne Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego powinno objąć Gminę Piaseczno.

Będzie to pierwsze lokalne referendum w historii Piaseczna z inicjatywy Rady Miejskiej w odpowiedzi na petycję, którą w marcu podpisało 2020 mieszkańców, domagających się referendum.

Przygotowany został więc projekt uchwały, którą stosunkiem głosów 21 za przy 2 wstrzymujących się radni przyjęli na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 kwietnia. Wcześniej projekt został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany przez radnych z komisji prawa, polityki gospodarczej, oświaty i sportu. Przed głosowaniem Sekretarz Miasta i Gminy Piaseczno Arkadiusz Czapski odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, zaś przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza odczytał tekst petycji mieszkańców. Wiceprzewodniczący rady Michał Rosa, jako opiekun Młodzieżowej Rady Gminy przedstawił stanowisko tego organu doradczego. Młodzieżowa rady przeprowadziła internetową ankietę wśród rówieśników w której udział wzięło 471 osób – 348 z nich czyli 74% opowiedziało się przeciwko włączeniu Piaseczne do nowej struktury, zaś 124 czyli 26 % opowiedziało się za przyłączeniem.
Samo głosowanie poprzedziła dyskusja radnych, którzy używając różnych argumentów, jako główny  wskazywali konieczność wypowiedzenia się samych mieszkańców w kwestii metropolii.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem referendum gminne odbędzie się 4 czerwca 2017 r. Lokale wyborcze czynne będą w godz. 7.00 – 21.00, a mieszkańcy odpowiedzą tak lub nie na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Piaseczno?”

Aby wynik referendum był ważny musi wziąć w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania, co oznacza, że w Gminie Piaseczno do urn powinno pójść ponad 17 tys. mieszkańców.