Stypendia Sportowe na 2018 rok

166

Niniejszym informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania stypendiów sportowych na 2018 rok. Termin składania dokumentów stypendialnych mija 30 listopada br. o godzinie 15:00.Dokumenty należy składać w sekretariacie GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 w godzinach 9:00 – 15:00.
Nieterminowe złożenie wniosku jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się o w/w stypenduim. Kryteria przyznawania stypendiów wg. załączonego regulaminu. W załączeniu wniosek nagrodowy, regulamin stypendialny, oświadczenie podatnika.
Więcej informacji: Katarzyna Kondraciuk tel.: 22 716 80 01 wew. 11.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia zawodnika, poświadczone przez odpowiedni związek sportowy.2. Plan szkolenia zawodnika, zawierający prognozy wynikowe, na rok objęty planem stypendiów.3. Opinię stowarzyszenia o wywiązywaniu się zawodnika z obowiązków statutowych.4. Ewentualne zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole lub uczelni.5. Zobowiązanie własne wnioskodawcy do informowania Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o okolicznościach skutkujących wstrzymywaniem lub pozbawianiem stypendium.6. Oświadczenie zawodnika o nie reprezentowaniu innego stowarzyszenia w tej samej dyscyplinie.
Wniosek stypendialny do pobrania tutajRegulamin stypendialny do pobrania tutaj Oświadczenie podatnika do pobrania tutaj


Źródło: GOSIR : Stypendia Sportowe na 2018 rok