STYPENDIUM TWÓRCZE - plakat informacyjny
STYPENDIUM TWÓRCZE - plakat informacyjny

Jesteś mieszkańcem Gminy Piaseczno? Wykazujesz ponadprzeciętne zdolności w wybranej dziedzinie kultury i osiągasz sukcesy na terenie gminy i kraju? Przez swoją działalność twórczą promujesz miasto i gminę Piaseczno? Jeśli trzy razy odpowiedziałeś tak – możesz ubiegać się o stypendium twórcze przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami oraz upowszechnianiem kultury, które wykazują się osiągnięciami twórczymi i osiągają sukcesy na terenie gminy, kraju, a także poza jego granicami.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
– literatura
– muzyka i taniec
– sztuki plastyczne i wizualne
– fotografia, film i teatr
– opieka nad zabytkami
– architektura
– muzealnictwo
– upowszechnianie kultury

Wniosek o przyznanie stypendium należy sporządzić w formie pisemnej. Powinien on zawierać:
1) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy lub nauki);
2) prezentację kandydata – dane o dorobku twórczym lub artystycznym kandydata na stypendystę (życiorys artystyczny);
3) plan działalności twórczej lub artystycznej stypendysty w okresie pobierania stypendium;
4) aktualną dokumentację dodatkową (fotokopie udokumentowanych osiągnięć twórczych, popularyzatorskich, naukowych);
5) fakultatywnie opinię branżowej instytucji lub związku twórczego na temat twórczości kandydata.
Wniosek stypendialny należy zaadresować do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Złóż wniosek o przyznanie stypendium twórczego Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na 2025 rok. Termin na złożenie wniosku mija 10 września 2024 r.

Szczegóły w regulaminie na stronie internetowej: kulturalni.bip.gov.pl/regulaminy/regulamin-stypendiow-tworczych.html

Centrum Kultury w Piasecznie kieruje realizacją programu oraz czuwa nad zgodnością procesu przyznawania stypendiów z powyższym regulaminem.

Data publikacji: 20.06.2024 r.