Uchwała nr 128/VII/2019

99

Ustala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno.

Na potrzeby stosowania niniejszej uchwały, na terenie Gminy ustanawia się następujące obszary, dla których uchwała przewiduje różne zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, których granice oznaczono na rysunku stanowiącym załącznik nr 1.

Poniżej link do konsultacji społecznych, które miały miejsce w czasie procedury tworzenia dokumentu: krajobraz.piaseczno.eu

Dokładną lokalizację nieruchomości i obszaru (1, 2, 3, 4) można znaleźć na portalu: piaseczno.e-mapa.net

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Uchwała nr 128/VII/2019