Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

1258
foto: Pixabay.com
foto: Pixabay.com

Od 31 sierpnia 2018 r. od godz. 8.00 do 21 września 2018 r. do godz. 15.59 będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Powyższy nabór prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się -osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszarów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703.) oraz Gminy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 80%.

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,3631 z dn. 28 czerwca 2018 r. wynosi: 19 633 950,00 PLN.

Więcej informacji na stronie: http://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/web/rpo-wup-warszawa/-/7552460-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-8-3-2 oraz http://omw.um.warszawa.pl/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-8-3-2/